Nieuwsbericht Presentatie & verslag informatiebijeenkomst herbestemming Weerterhof

Publicatiedatum: 29 juli 2016 09.20 uur

Weerterhof
Op dinsdag 28 juni 2016 vond in Zalencentrum de Auw Kerk in Bunde een informatiebijeenkomst plaats over de herberstemming van Rijksmonument Weerterhof  tot crematorium met uitvaartcentrum en horecavoorziening. Onderstaand kunt u de presentatie en het verslag van deze bijeenkomst downloaden.

Achtergrondinformatie

Op 13 oktober 2015 heeft het college van B&W besloten medewerking te verlenen aan het principeverzoek van eigenaar Bouwbedrijf Van de Ven en uitvaartonderneming Yarden voor herbestemming van rijksmonument Weerterhof  tot crematorium met uitvaartcentrum en horecavoorziening. Eind 2015 werden tijdens een informatiebijeenkomst de globale plannen toegelicht. Met inachtneming van de binnengekomen reacties zijn de initiatiefnemers vervolgens aan de slag gegaan met de definitieve uitwerking van de plannen. Voor uitvoering van het plan is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt op dit moment voor inspraak ter inzage. Meer informatie.

Verdere procedure

Het college van B&W zal na weging van de inspraakreacties een besluit nemen over het voorontwerp-bestemmingsplan. Vervolgens starten wij de procedure tot definitieve wijziging van het bestemmingsplan. Overigens hebben de initiatiefnemers aangegeven gebruik te willen maken van de gemeentelijke coördinatieregeling, waarbij meerdere procedures – in dit geval wijziging bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning  - gelijktijdig worden doorlopen. U kunt daarbij zienswijzen indienen, die de gemeenteraad bij de besluitvorming  laat meewegen. Na het raadsbesluit heeft u tot slot de mogelijkheid  om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Informatie

Voor verdere informatie: Klant Contact Centrum (KCC).