Nieuwsbericht Portefeuilleverdeling College van B&W aangepast

Publicatiedatum: 17 december 2015 09.00 uur

Het college van burgemeester en wethouders heeft de portefeuilleverdeling tijdelijk aangepast in verband met het aftreden van wethouder Glimmerveen. Totdat de vacature wordt ingevuld, is de portefeuilleverdeling als volgt:

College van B&W

Burgemeester Mirjam (M.A.H.) Clermonts-Aretz

 • Wettelijke taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie en bestuurscultuur
 • Regionale samenwerking
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Personeel en Organisatie
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Bedrijfsvoering (huisvesting, informatisering & automatisering)

Wethouder drs. Guido (G.E.H.) Houben (PGM)
1e loco-burgemeester

 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening
 • Gebiedsontwikkeling
 • Planontwikkeling/centrumplan
 • Verkeer en vervoer, A2-A79
 • Volkshuisvesting
 • Grondgebiedszaken
 • Openbare werken
 • Luchthaven
 • Milieu
 • Water
 • Monumenten en cultureel erfgoed

Wethouder Berry (L.W.) van Rijswijk (FOCUS)
2e loco-burgemeester

 • Breed welzijn (leefbaarheid en sociale samenhang)
 • Sociale zaken (participatiewet)
 • WMO, zorg
 • Volksgezondheid
 • Jeugd en jongerenbeleid, jeugdzorg
 • Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
 • Onderwijs
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Economie, toerisme en werkgelegenheid
 • Accommodatiebeleid
 • Gebouwenbeheer
 • Duurzaamheid
 • Natuur en landschap
 • Burgerparticipatie