Gemeente Meerssen | Oproep Provincie Limburg aan Ondernemers getroffen door wateroverlast

Nieuwsbericht Oproep Provincie Limburg aan Ondernemers getroffen door wateroverlast

Gepubliceerd op: 13 september 2021 10:45

Provincie Limburg - logo
Het is voor de brancheorganisaties en het Rijk van belang om meer zicht te krijgen op het aantal bedrijven dat omzetschade heeft geleden en de totale (geschatte) omvang van de geleden omzetschade. Hiertoe is een formulier omzetderving waterschade opgesteld. Om de gesprekken over een mogelijke regeling voor omzetcompensatie te ondersteunen doet de Provincie Limburg een dringend verzoek aan ondernemers om dit formulier uiterlijk woensdag 22 september te mailen aan format_omzetderving@prvlimburg.nl.

Ten aanzien van omzetderving biedt de Wts een uitdrukkelijke uitsluiting. Het kabinet heeft op 13 augustus aangegeven evenwel het gesprek hierover met de regio en ondernemersvertegenwoordigers te willen voeren, waarbij ook aandacht is voor proportionaliteit, uitvoerbaarheid en precedentwerking. Deze gesprekken vinden momenteel plaats.

Omvang omzetschade

In het kader van deze gesprekken is het voor de brancheorganisaties en het Rijk van belang om meer zicht te krijgen op het aantal bedrijven dat omzetschade heeft geleden, en de totale (geschatte) omvang van de geleden omzetschade. Hiertoe is bijgevoegd format omzetderving waterschade opgesteld. Om de gesprekken over een mogelijke regeling voor omzetcompensatie te ondersteunen doet de Provincie Limburg een dringend verzoek aan ondernemers om dit formulier uiterlijk woensdag 22 september te mailen aan format_omzetderving@prvlimburg.nl.

Hierbij zijn drie aandachtspunten van belang:

  • Bijgevoegde vragenlijst heeft tot doel een goede inschatting te kunnen maken van de omvang van de omzetderving die is ontstaan door de wateroverlast half juli 2021. Deze inschatting is nodig om een besluit te kunnen voorbereiden voor de keuzes ten aanzien van een eventuele compensatie van (een deel van) de omzetderving. Deze uitvraag is dus geen aanvraag of officiële melding! Er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend.
  • Via diverse ondernemers- en brancheorganisaties wordt deze vragenlijst richting ondernemers verspreid om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. U hoeft deze lijst maar één keer in te vullen en op te sturen.
  • Ook ontvangt de Provincie Limburg graag een ingevuld formulier, als u geen of nauwelijks omzetderving heeft ondervonden door de wateroverlast via format_omzetderving@prvlimburg.nl.

Format omzetderving

Lees ook ...