Nieuwsbericht Openbare raadsadviesvergaderingen op woensdag 24 en donderdag 25 augustus 2016

Publicatiedatum: 19 augustus 2016 09.55 uur

Op woensdag 24 en donderdag 25 augustus kunt u raadsadviesvergaderingen bijwonen. Aanvang: 19.00 uur in de bedrijfskantine van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Beide raadsadviesvergaderingen vinden onder meer plaats ter voorbereiding van de openbare raadsvergadering op donderdag 8 september 2016. Belangstellenden kunnen de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune.

Raadsadviesvergaderingen
Raadsadviesvergaderingen small
Tijdens raadsadviesvergaderingen wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Ook worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Raadsadviesvergadering woensdag 24 augustus 2016

Agendapunten: 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling verslag RAV I d.d. 22-06-2016
 3. Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 4. Presentatie 'Resultaten wonen en zorg vervolgonderzoek'
 5. Concept-Raadsvoorstel 16-Presidium-05 - Benoeming nieuwe leden intergemeentelijke Rekenkamercommissie en vaststelling nieuwe Verordening
 6. Concept-Raadsvoorstel 16-Burgemeester-12 - Vaststelling verordening intergemeentelijke adviescommissie behandeling bezwaarschriften 2016
 7. Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 8. Algemene rondvraag

Raadsadviesvergadering donderdag 25 augustus 2016

Agendapunten: 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling verslag RAV II d.d. 23-06-2016
 3. Spreekrecht (op basis van aanmelding)
 4. Concept-Raadsvoorstel 16-Houben-12 - Vaststelling Regionale Structuurvisie Wonen ZL van gemeente Meerssen
 5. Concept-Raadsvoorstel 16-Houben-13 - Verlening instemming Oost-tracé realisering snelfietsroute
 6. Concept-Raadsvoorstel 16-Cortenraede-06 - Beleidsnotitie Toerisme gemeente Meerssen 2016-2019 "Meerssen laten ontdekken"
 7. Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 8. Algemene rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Plv. Raadsgriffier Yarka Dreessen, tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen @meerssen.nl