Gemeente Meerssen | Op weg naar rustiger vaarwater met een sluitende Gemeentebegroting 2021

Nieuwsbericht Op weg naar rustiger vaarwater met een sluitende Gemeentebegroting 2021

Gepubliceerd op: 03 november 2020 17:15

Begroting 2021
Op 3 november heeft het college van burgemeester en wethouders de Gemeentebegroting 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Een begrotingstraject waar dit jaar veel tijdsdruk op zat. Maar door weloverwogen keuzes resulteerde dit uiteindelijk in een sluitende Meerjarenbegroting 2021-2024.

Onlangs ontstond er een koerswijziging voor de toekomst van onze gemeente. De afgelopen twee jaar werd gewerkt aan de voorbereiding van een regie-organisatie met gemeente Maastricht. Dit werd stopgezet. Dat betekent dat de toekomst van onze gemeente opnieuw moet worden bepaald. Want nog steeds geldt: "Niets doen, is geen optie!" We willen hierbij breed draagvlak creëren bij zowel gemeenteraad als gemeenschap. Dit nieuwe toekomstperspectief werkt ook door naar de ambtelijke organisatie, die een impuls verdient. De hoge werkdruk, het grote aantal vacatures en de uitbreiding van het takenpakket vragen om deze impuls.

Daarnaast vraagt de financiële situatie om een aantal weloverwogen keuzes om de begroting meerjarig sluitend te houden. Wij gaan Meerssen niet 'kapot bezuinigen'. We gaan niet snijden in voorzieningen die ons sociale weefsel hard zouden treffen en er komen nauwelijks extra lastenverzwaringen. Dat resulteert in de volgende keuzes:

MEER INKOMSTEN

Géén extra OZB-verhoging

Er komt géén extra verhoging van de Onroerend Zaakbelastingen (OZB). De OZB wordt voor de jaren 2021-2023 verhoogd met jaarlijks 4,5%. Dit was al vastgesteld in de begroting 2020. Dat geldt ook voor 2024.

Verhoging Hondenbelasting, parkeertarieven, bouwleges

Toch ontkomen wij er niet aan om enkele gemeentelijke belastingen te verhogen. Daarbij is gekeken naar de tarieven bij omliggende gemeenten. De hondenbelasting wordt verhoogd naar € 60 per hond (was: € 52). De parkeertarieven gaan omhoog naar € 0,90 voor het 1e uur (was: € 0,70), € 1 voor het 2e uur (was: € 0,80) en € 2,50 voor elk volgend uur (was: € 2). De parkeervergunningen gaan naar € 75 voor particulier (was: € 60) en € 150 voor zakelijk (was: € 120). De bouwleges stijgen van 4% naar 4,5% van de bouwsom. De toeristenbelasting wordt verhoogd naar € 1,90 per overnachting (was: € 1,30). Om ondernemers tegemoet te komen is de geplande invoering van precariobelasting in 2021 doorgeschoven naar 2022.

Meevaller

Maar er is ook een meevaller: de gemeente Meerssen ontvangt volgens de septembercirculaire de komende jaren meer geld van het rijk: oplopend van € 360.000 in 2021 tot € 540.000 in 2024.

MINDER UITGAVEN

Geen regie-organisatie, wel investeren in de gemeentelijke organisatie

Het niet doorgaan van de regie-organisatie levert jaarlijks een vrijgevallen bedrag op van € 700.000 (in 2021: € 350.000, omdat de overgang per juli 2021 zou zijn). Daar staat echter tegenover dat de ambtelijke organisatie een impuls nodig heeft. Daarvoor starten we het project 'Revitalisering Organisatie gemeente Meerssen'. Hiervoor worden in 2021 en 2022 € 850.000 aan incidentele middelen ingezet om de organisatie te stabiliseren en versterken. Op deze wijze willen we de dienstverlening op niveau houden en de verkenningen naar de toekomst van de gemeente goed vormgeven.

Minder wethouders

Het aantal wethouders brengen we terug naar 2,0 fte. Hiermee besparen we op de bestuurskosten.

Sociaal domein

In het sociaal domein hebben alle gemeenten in de laatste jaren vanuit het rijk steeds meer taken en steeds minder knaken gekregen. Daardoor moest vanuit de gemeentebegroting steeds meer geld worden bijgepast. Om de gevolgen voor onze inwoners zo gering mogelijk te laten zijn, realiseren we dit zo veel mogelijk met nog efficiënter te werken, concretere doelen en betere monitoring. Wij werken intensief samen met de gemeente Maastricht en volgen dan ook de keuzes binnen die gemeente, met behoud van ruimte voor eigen invulling.

Bezuiniging op wegenonderhoud en groen

We gaan bezuinigen op het onderhoud van wegen op plaatsen waar dit minder risicovol is en het groenonderhoud.

Diversen

De subsidie aan Stichting Duurzaam Meerssen komt te vervallen en de geluidmeetpunten rond de luchthaven worden niet door de gemeente aangelegd. Voor het Erfgoedhuis wordt een nieuwe eigenaar gezocht.

Met deze keuzes hopen we dat de gemeente Meerssen in rustiger vaarwater komt. We gaan samen met de gemeenteraad toewerken naar een toekomstvisie voor de gemeente Meerssen. Met een zo breed mogelijk draagvlak bij zowel gemeenschap als gemeenteraad.

De gemeenteraad behandelt de begroting tijdens de digitale begrotingsvergadering op 11 en 12 november. Aanvang 18.00 uur. Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl. Vervolgens moet de begroting vóór 15 november bij de provincie zijn ingediend.

U kunt de Gemeentebegroting 2021 inzien via het raadsinformatiesysteem op deze website.