Nieuwsbericht Ontwerp (verkeersveilige) omgeving Kindcentrum Meerssen gereed

Publicatiedatum: 19 mei 2017 10.40 uur

Meerssen krijgt een nieuw kindcentrum: Kindcentrum De Wereldster. Het kindcentrum biedt onderwijs, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een bibliotheek en komt te liggen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat bij het huidige basisschoolgebouw. Het bestaande gebouw krijgt een opknapbeurt en wordt uitgebreid met nieuwbouw op het naastgelegen terrein. De voorbereidingen op de bouw zijn inmiddels in volle gang. De werkzaamheden starten binnenkort. Het Kindcentrum wordt begin 2018 in gebruik genomen. De realisatie van het kindcentrum heeft echter ook gevolgen voor de verkeerssituatie in het gebied.

Verkeersveilige schoolomgeving

Om een verkeersveilige schoolomgeving te krijgen, zal de directe omgeving van Kindcentrum De Wereldster een herinrichting ondergaan. Het ontwerp voor de directe omgeving van het Kindcentrum is inmiddels klaar. De eerder gepresenteerde structuurschets van verkeerkundig bureau Goudappel & Coffeng vormde de basis hiervoor.

Kindcentrum - inrichting omgeving

Ontwerp herinrichting gebied

We gaan allerlei maatregelen nemen om een veilige en overzichtelijke verkeerssituatie rond het Kindcentrum te creëren. Om dit te bereiken zullen we lopen en fietsen zoveel mogelijk stimuleren. Immers, hoe minder auto's in het gebied, hoe veiliger. Het is bovendien gezond, gezellig en ontspannend én de beste manier om ervaring op te doen in het verkeer. Samen met verkeersveilig gedrag zou elke verkeersdeelnemer zich dan prettig moeten kunnen voelen.

WAT ZIJN DE MAATREGELEN?


Fietsstraat & eenrichtingsverkeer

Het gedeelte van de Pastoor Dom. Hexstraat bij het nieuwe Kindcentrum richten we in als fietsstraat. In een fietsstraat zijn auto's te gast. Auto's zijn hier dus wel toegestaan. Auto's moeten stapvoets rijden en mogen fietsers niet inhalen. In dit deel van de straat komt u als automobilist alleen voor het afzetten of ophalen (Kiss & Ride) van uw kinderen. Voor auto's geldt eenrichtingsverkeer. Automobilisten kunnen de straat alleen inrijden vanaf de Pastoor N. Creftenstraat. Fietsers mogen wel in beide richtingen rijden.

Veilige oversteken bij kruispunten

De kruispunten bij de Pastoor N. Creftenstraat en Charles Eijckstraat worden verhoogd aangelegd en voorzien van zebrapaden. Op deze wijze hebben de plateaus een snelheid remmende werking.

Parkeren

In de Charles Eijckstraat (tussen Pastoor Dom. Hexstraat en Pastoor N. de Reimsstraat) aan de westzijde van het Kindcentrum kunt u straks niet meer op straat parkeren. Op deze manier maken we het oversteken overzichtelijker en verkeersveiliger. In plaats hiervan komen vijf nieuwe parkeervakken naast de weg waar bewoners van de Charles Eijckstraat nummer 55 t/m 63 (oneven) hun auto met een vergunning kunnen parkeren. Er komt een vernieuwde parkeerplaats voor gemeenschapshuis De Stip. Hier mogen ouders-verzorgers wat langer parkeren om hun kind naar school te begeleiden. Het in- en uitrijden van deze parkeerplaats vindt plaats vanaf de Pastoor N. Creftenstraat. Om ervoor te zorgen dat er genoeg parkeerplekken zijn tijdens de breng- en haalmomenten stellen we een parkeerregeling in. Dat betekent dat u hier van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-15.00 uur maximaal 2 uur mag parkeren. Mensen die langer willen parkeren, kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van het Kerkplein. Hier parkeren ook de medewerkers van het Kindcentrum. Bezoekers van De Stip en de bibliotheek mogen ook parkeren op de parkeerplaats bij het gemeenschapshuis. Ook dan geldt de maximum parkeerduur van 2 uur tussen 08.00-15.00 uur.

Toegangen terrein Kindcentrum

Het terrein van het Kindcentrum kunt u betreden via een aantal toegangen. Deze zijn afgestemd op de ingangen van de verschillende functies in het Kindcentrum en de diverse richtingen waaruit de gebruikers komen. In de directe nabijheid van de entrees komt ook voldoende plek om fietsen te stallen.

Mobiliteitsplan

In een mobiliteitsplan nemen we spelregels op voor school, ouders, partners van het kindcentrum en gebruikers van het gebied om samen voor een veilige schoolomgeving te zorgen. De basisschool besteedt in haar lesprogramma bijvoorbeeld regelmatig aandacht aan verkeersveilig gedrag. Zij zorgen er tevens voor dat de nieuwe inrichting van het gebied en de afspraken die gemaakt worden over bijvoorbeeld halen/brengen, parkeren etc duidelijk onder de aandacht worden gebracht van kinderen, onderwijzers, ouders en verzorgers.

Ontmoeten

In het gebied rond het Kindcentrum bevinden zich diverse gemeenschapsvoorzieningen. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud en maakt onderdeel uit van de wandelroute tussen Meerssen-centrum en Meerssen-West . In het ontwerp hebben we daarom gestreefd naar een nieuwe uitstraling. De inrichting van de verschillende plekken is op elkaar afgestemd. In het ontwerp staan bijvoorbeeld enkele 'pleintjes' waar ouders hun kinderen kunnen opwachten bij het uitgaan van de school.

Daarnaast is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor minder-validen. De trottoirs zijn verbreed en op plaatsen verlaagd, zodat ze toegankelijk zijn voor mensen met rolstoelen en rollators. Obstakels worden zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast komen er parkeerplaatsen voor minder-validen.

Multifunctionele speelplek

In het hart van het gebied komt een multifunctionele speelplek. Dit is een multifunctioneel veld. Op de speelplek komt ook een voorziening waar kinderen 'avontuurlijk kunnen spelen'. Dit stimuleert het bewegen. De speelvoorziening is openbaar toegankelijk en kan ook door de school, peuterspeelzaal en bso worden gebruikt voor bijvoorbeeld de gymlessen. De nieuwbouw en het buitenterrein van het Kindcentrum ligt iets dieper dan het naastgelegen terrein van de parkeerplaats. Het hoogteverschil overbruggen we met flauwe hellingbanen. De speelplek ligt op hetzelfde niveau als de nieuwbouw van het kindcentrum.

Afwatering

In het gebied treffen we bovendien ondergrondse voorzieningen om regenwater afkomstig van daken en verharde oppervlakken op te vangen en vertraagd af te voeren. Hierdoor ontlasten we het rioleringssysteem, waardoor minder snel wateroverlast optreedt. Bij de Pastoor Dom. Hexstraat wordt hiervoor naast het bestaande riool een regenwaterriool aangelegd. Onder de multifunctionele speelplek leggen we een regenwaterbuffer aan.

Hoe nu verder?

Het ontwerp is inmiddels gepresenteerd aan direct omwonenden, andere belanghebbenden in het gebied en de gebruikers van het Kindcentrum.  Het schoolbestuur laat een ontwerp opstellen voor de buitenruimte van het Kindcentrum. Beide ontwerpen worden op elkaar afgestemd. Vervolgens start de gemeente met de aanbesteding. De werkzaamheden voor de herinrichting starten naar verwachting na de bouwvak. Let op: dit staat los van de bouwwerkzaamheden. Die zijn dan al in volle gang. We streven ernaar de inrichting van het gebied zoveel mogelijk klaar te hebben als het Kindcentrum in gebruik wordt genomen.

Ontwerp-verkeersbesluit ter inzage

Omdat er een nieuwe verkeerssituatie ontstaat, moet het college van B&W een verkeersbesluit nemen. Het ontwerp-verkeerbesluit is op 10 mei gepubliceerd op www.meerssen.nl en op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode en ligt van 18 mei t/m 28 juni 2017 voor op afspraak ter inzage in het gemeentelijke KCC. Bel voor het maken van een afspraak telefoon 14 043. U kunt t/m 28 juni  2017 zienswijzen indienen bij:  het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Als het definitieve verkeersbesluit wordt gepubliceerd heeft een belanghebbende nog de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Tot slot: de werkgroep Verkeer

Er is ook een werkgroep Verkeer samengesteld met bewoners van Meerssen-West. Deze werkgroep bekijkt de verkeerscirculatie in de hele wijk (waaronder de aanrijroutes naar het Kindcentrum). Dit gaat dus verder dan alleen de directe omgeving van het Kindcentrum. De conclusies van de werkgroep worden uiteindelijk gebruikt voor adviezen aan het college voor het verbeteren van zaken op het gebied van verkeer.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Meer weten over het nieuwe Kindcentrum? Kijk dan op www.kindcentrummeerssen.nl