Nieuwsbericht Nieuwe subsidiebeleid gemeente Meerssen vastgesteld

Publicatiedatum: 07 oktober 2016 09.40 uur

subsidies
Op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Meerssen haar nieuwe subsidiebeleid inclusief de bijbehorende subsidieverordening definitief vastgesteld. Het nieuwe beleid is van toepassing op de (vrijwilligers)organisaties op het gebied van cultuur, welzijn, zorg en andere maatschappelijke (evenementen)organisaties.

De gemeente streeft naar meer toekomstbestendige en krachtige (vrijwilligers)organisaties en naar een meer doel- en resultaatgericht subsidiebeleid. Het gemeentebestuur wil met het nieuwe subsidiebeleid een bijdrage leveren aan het rijke verenigingsleven van Meerssen.

Beleidskaders en regels

De nieuwe beleidskaders en regels van het subsidiebeleid zijn opgenomen in twee documenten:

  1. Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Meerssen 2017

U kunt beide documenten terugvinden op www. meerssen.nl (Menuoptie Regelen & Aanvragen -> subsidies). Ze worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op dinsdag 11 oktober 2016.

Het nieuwe subsidiebeleid

Het nieuwe subsidiebeleid is vanaf 15 oktober 2016 van toepassing. Het nieuwe beleid heeft gevolgen voor de subsidiering van vrijwilligersorganisaties. Dit betekent dat de wijzigingen gevolgen hebben voor de (toekomstige) subsidieverstrekking. Ook zijn de regels voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente door (vrijwilligers)organisaties gewijzigd.  Alle vrijwilligersorganisaties ontvangen binnenkort een brief waarin zij over de gevolgen worden geïnformeerd.

Subsidiewijzer

Om het u makkelijker te maken, is een subsidiewijzer ontwikkeld. In deze subsidiewijzer leest u meer over welke subsidies er mogelijk zijn, welke regels hiervoor gelden en hoe u subsidie kunt aanvragen. Deze subsidiewijzer is bedoeld voor (vrijwilligers)organisaties op het gebied van cultuur, welzijn, zorg en andere maatschappelijke (evenementen)organisaties. In de subsidiewijzer komen de volgende subsidieregelingen aan bod:

  1. Basissubsidie niet-professionele vrijwilligersorganisaties
    a. Waarderingssubsidie
    b. Stimuleringssubsidie
  2. Activiteitensubsidie
  3. Evenementensubsidie

Let op! Overgangsjaar 2017

Het jaar 2017 is een overgangsjaar. De indieningstermijn van de subsidieaanvragen voor 2017 is (tijdelijk) gewijzigd. Dit vraagt een extra inspanning van de vrijwilligersorganisaties. Daarnaast moeten bij de gemeente alle aanvragen worden verwerkt en beschikkingen worden gemaakt voor 31 december 2016. Wij vragen hiervoor uw begrip!

Hoe kunt u een subsidie aanvragen?

Het aanvraagformulier voor de subsidieaanvraag 2017 kunnen vrijwilligersorganisaties terugvinden op deze website (Menuoptie Regelen & Aanvragen -> Subsidies). De aanvraagtermijn start op 15 oktober 2016.

Alle aanvragen moeten uiterlijk 10 november 2016 zijn ingediend. Uiterlijk 31 december 2016 ontvangt u de beschikking voor het jaar 2017. Voor de volgende jaren wordt de datum van indiening van een aanvraag weer zoals deze opgenomen zijn in de beleidsregels en verordening.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier?
Maak een afspraak bij het Subsidieloket

Omdat de subsidieregels gewijzigd zijn en er dit jaar sprake is van een overgangsjaar, organiseren wij in week 44 van (31 oktober t/m 4 november 2016) een zogenaamd subsidieloket. Bij dit loket kunnen vrijwilligersorganisaties terecht met allerlei praktische vragen en voor hulp bij het indienen van de aanvraag voor het (overgangs)jaar 2017. Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij het Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC): telefoon 14 043 of e-mail: info@meerssen.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen over het nieuwe subsidiebeleid, de nieuwe algemene subsidieverordening of andere praktische vragen? Via de menuoptie Regelen & Aanvragen -> Subsidies op deze website kunt u meer informatie lezen over het nieuwe subsidiebeleid. Hier vindt u alle informatie en documenten terug.

Het gemeentebestuur speekt nogmaals haar waardering uit voor het werk van alle (vrijwilligers)organisaties in onze gemeente. Ook een woord van dank aan alle inwoners, de Klankbordgroep Herijking subsidiebeleid en de adviesraad Sociaal Domein, die steentje bijdroegen aan dit nieuwe subsidiebeleid.