Gemeente Meerssen | Natuurherstel Bunderbos door verwijderen zieke essen

Nieuwsbericht Natuurherstel Bunderbos door verwijderen zieke essen

Gepubliceerd op: 22 november 2022 15:20

Bunderbos Slingerberg (foto: Staatsbosbeheer)
In het Bunderbos voert Staatsbosbeheer verschillende werkzaamheden uit om de natuurdoelstellingen in het gebied te behalen en de veiligheid voor recreanten en weggebruikers te waarborgen. In dit natuurgebied bedreigt de essentaksterfte de es. Ook staan er acacia's, die van nature niet in de Nederlandse natuur thuishoren (invasieve exoten). Om hier de natuurwaarden én de veiligheid te behouden, worden zieke essen en de acacia's verwijderd. Daarom wordt vanaf 28 november de Slingerberg en Broekhoven afgesloten tijdens de werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer een week.

De bomen bevinden zich in het Bunder- en Elsloërbos, het bos naast de weg Broekhoven en Slingerberg, gelegen tussen buurtschap Hussenberg en Broekhoven ten noorden van Geulle. Het bos is een Natura2000-gebied en is kwetsbaar en beschermd natuurgebied.

Werkzaamheden

Er staan veel essen in het bos. Ze horen bij deze bossen. Helaas zijn veel van deze essen aangetast door een schimmel. Hierdoor sterven takken af. Deze essen kunnen niet meer herstellen. Een aantal staat dichtbij de weg. De zieke essen kunnen een gevaar vormen voor wandelaars en weggebruikers, omdat ze instabiel kunnen zijn. Daarom worden deze essen gekapt en afgevoerd. Het gaat hier om 24 essen.

In het bos staan ook acacia's (Robinia's). Dit zijn exoten, die van nature niet in dit natuurgebied voorkomen en verdringen soorten die thuishoren in dit gebied. Een deel van deze acacia's wordt gekapt, een deel wordt geringd. Bij het ringen wordt aan de onderkant een ring in de boom gezaagd. Een strook bast tot 1 meter hoog en het cambium (de natte laag tussen de schors/bast en hout) worden dan weggehaald. De boom sterft hierdoor geleidelijk af. De dode stam is weer een thuis voor insecten, paddenstoelen en mossen. Het ringen gebeurt midden in het bos, zodat de dode bomen geen gevaar opleveren als ze omvallen. In totaal worden er 180 acacia's verwijderd en 90 acacia's geringd.

Naast kapwerkzaamheden wordt aan weerszijden van de weg Slingerberg 1,5 meter aan struiken verwijderd. Hierdoor kan deze strook gemaaid worden. Dat is belangrijk met het oog op verkeersveiligheid. Met maaien wordt voorkomen dat er struiken en/of bomen direct langs de weg gaan groeien.

Beperken schade en overlast

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een deskundige aannemer, die werkt en materialen inzet met zo min mogelijk schade voor de wegen en paden, bodem en kwetsbare natuur. Hierop zien we toe tijdens de werkzaamheden. Ook proberen we de overlast tot een minimum te beperken.

Weg tijdens werkzaamheden afgesloten

De werkzaamheden starten op maandag 28 november en duren ongeveer een week, afhankelijk van het weer. Vanwege de veiligheid is de weg Slingerberg en Broekhoven tijdens de werkzaamheden afgesloten. De omleidingsroute loopt via de Snijdersberg en staat aangegeven op borden die voorafgaand aan de werkzaamheden geplaatst worden.

Aanplant inheemse soorten

In het najaar van 2023 worden er nieuwe bomen geplant, zoals de es en de haagbeuk. Dit zijn inheemse bomen, deze horen hier thuis.

Dit project wordt gefinancierd vanuit het 'Programma Versneld Natuurherstel Natura2000-gebieden' van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in het kader van Natura 2000. Natura 2000 is een netwerk van Europees beschermde natuurgebieden waar maatregelen worden genomen om in Europa zeldzame leefgebieden en soorten te beschermen. Hierin werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers nauw samen.

Dit is een bericht van Staatsbosbeheer