Gemeente Meerssen | Meerssen, een jaar na de Waterramp

Nieuwsbericht Meerssen, een jaar na de Waterramp

Gepubliceerd op: 15 juli 2022 09:10

Wateroverlast
Nauwelijks bekomen van de wateroverlast op 29 juni 2021 in Meerssen-centrum werden grote delen van onze gemeente op 14, 15 en 16 juli 2021 getroffen door een waterramp van ongekende omvang. Dagenlang regende het onafgebroken. Door deze langdurige regenval steeg het waterpeil van de Maas en de Geul enorm. De Geul trad buiten zijn oevers. Huizen, bedrijven, straten, weilanden liepen onder water. Vele inwoners, hele wijken moesten huis en haard verlaten en een veilig onderkomen elders zoeken. De impact was enorm... Een jaar na de ramp kijken we terug wat er allemaal gebeurd is sinds die ramp.

De ramp na de ramp

Na de waterramp voltrok zich eigenlijk de tweede ramp, de ramp na de ramp: vele inwoners werden geconfronteerd met onbewoonbare huizen, enorme (water)schade, dierbare spullen die verloren waren, verzekeringskwesties, grote (financiële) zorgen en psychosociale klachten.

Maar we zagen ook enorme gemeenschapszin en buurtkracht ontstaan. Buurtgenoten die elkaar hielpen waar ze konden, de handen samen uit de mouwen staken en elkaar door dik en dun steunden.

Velen zijn inmiddels weer terug in hun gerenoveerde woning. Maar het leed is op andere plekken nog niet geleden. Nog dagelijks hebben mensen te maken met de nasleep van de ramp. Nog steeds zijn er mensen niet terug in hun eigen woning en lopen er nog verzekeringskwesties. We hopen van ganser harte dat ook zij komende tijd terug kunnen naar hun huis en dat thuis de tijd van verwerken kan beginnen.

Nafase

Tijdens de nafase van de ramp hebben we als gemeente getracht onze inwoners zo goed mogelijk op allerlei manieren bij te staan met bijvoorbeeld psychosociale hulp van Trajekt, hulp bij het indienen van aanvragen voor de diverse financiële regelingen, hulp van een ervaringsdeskundige op het gebied van verzekeringen en extra afvalophaalrondes voor gedupeerden die soms hun hele huisraad konden weggooien. Vlak voor kerst deelden we kerstmaaltijden uit aan alle gedupeerden zonder keuken. Als hart onder de riem en voor een beetje kerstgevoel.

We hielden u op de hoogte met berichten in ons gemeentelijke media, door middel van ons periodieke waterbulletin 'Na het water ...' (waarvan deze week het voorlopig laatste deel is verschenen), met webinars (o.a. samen met Rijkswaterstaat en het Waterschap) over allerlei onderwerpen en tijdens gesprekken met de diverse buurtgroepen, die speciaal hiervoor in het leven zijn geroepen. Op het speciale mailadres wateroverlast@meerssen.nl kwamen honderden vragen binnen, die door de projectleider / gemeentelijke organisatie werden beantwoord / opgepakt.

Maatregelen

Daarnaast zijn er uiteraard vele gesprekken gevoerd met instanties om herhaling van een dergelijke ramp te voorkomen en waterlast zoveel mogelijk te beperken. Helemaal voorkomen kunnen we helaas niet. De klimaatverandering zorgt voor steeds grotere uitdagingen op dit gebied. De gesprekken blijven we de komende tijd voortdurend voeren. Want in de toekomst moeten we samen met de waterpartners Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg, buurgemeenten en partners over de grens werken aan grotere maatregelen om het waterprobleem het hoofd te bieden. De maatregelen zijn er helaas niet van vandaag op morgen. Dat vergt intensief onderzoek, uitwerking, voorbereiding en dus tijd. Maar wij houden u op de hoogte!

In het veld

Zijn er dan afgelopen jaar nog geen maatregelen genomen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen? Integendeel. In het veld werden allerlei (herstel)werkzaamheden uitgevoerd, werden projecten opgepakt of zijn projecten in voorbereiding. Het voert te ver om alles op te noemen, maar onderstaand geven we u een overzicht van de hoofdzaken.

Na de waterramp van juli 2021 en de enorme wateroverlast van 29 juni 2021

 • Allerlei herstel- en aanpassingswerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden rond buffers, greppels en duikers.
 • Reiniging en inspectie van het rioolstelsel in het gebied dat onder water stond en diverse kleine reparatiewerkzaamheden.
 • In beeld brengen eigenaarschap, beheer en onderhoud watergangen / greppels en duikers.
 • Nog intensiever overleg met de waterpartners Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg.
 • Regulier overleg met de Stichting Water.Stop.NU.
 • Aanleveren lokale kennis en gegevens aan Deltares voor het onderzoek 'Analyse overstroming Geulmonding'.
 • De bevinding van het college van B&W op het rapport van Deltares 'Analyse overstroming Geulmonding zijn kenbaar gemaakt aan Provincie Limburg / programma Waterveiligheid en Ruimte Meer hierover leest u ook in het laatste waterbulletin.
 • Gezamenlijk optrekken met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en de Limburgse gemeenten bij de Propositie Water Limburg en de verdere uitwerking in het plan van aanpak van het programma Waterveiligheid en Ruimte. Hierover leest u meer in het laatste waterbulletin.
 • Advisering aan bewoners Tussen de Bruggen bij de zelfbescherming van de woning door middel van schotten. Ook hierover leest u meer in het laatste waterbulletin.
 • Onderzoek naar mogelijke maatregelen om de wateroverlast in Bunde te verminderen. De eerste resultaten zijn gedeeld met diverse bewonersgroepen.
 • Onderzoek (samen met ProRail) naar welke maatregelen mogelijk zijn om te voorkomen dat het spoor en station Bunde blank komt te staan.
 • Verlenging samenwerkingsovereenkomst Waterschap en andere partijen (Water in Balans Meerssen-Ulestraten).
 • Onderzoek naar mogelijkheden om meer regenwater op bedrijventerrein Bamford te bergen.
 • Nieuwe Stimuleringsregeling (subsidieregeling) voor het afkoppelen van regenwater op particuliere terreinen.
 • De gemeenteraad stelde een hemelwaterverordening vast, waarmee initiatiefnemers bij nieuwe ontwikkelingen verplicht worden regenwater vast te houden op het eigen terrein.
 • Aanleg van de regenwaterbuffer aan de Pletsmolen.
 • Aanleg regenwaterriool Burgemeester Murisstraat, Burgemeester Binckhorststraat, Burgemeester Wilmarstraat, Pastoor N. de Reimsstraat, Pastoor N. Creftenstraat Meerssen en Albert Schweitzerstraat en Pastoor Halmansstraat Ulestraten.
 • In voorbereiding: aanleg regenwaterriool Pastoor Dom. Hexstraat, Hoogveldweg en Kerkplein Meerssen. Rioolproject Sint Catharinastraat Ulestraten (met aanleg van regenwater- en vuilwaterriolen en waterbergingen), aanleg regenwaterbuffer en herstel Leukdervoetpad (ism Waterschap Limburg en Provincie Limburg), waterknelpunt Patioplein Ulestraten.

Meer informatie

Voor leest u ook de laatste editie van infobulletin 'Gemeente Meerssen, na het water ...' nummer 7.
Lees ook op de website van Waterschap Limburg: Hoogwatercrisis 1 jaar later.