Nieuwsbericht Maatregelen Burgemeester Visschersstraat

Publicatiedatum: 22 december 2016 13.15 uur

Sinds de openstelling van de nieuwe infrastructuur rondom de Luchthaven MAA en het bedrijven terrein Aviation Valley ervaren bewoners van Ulestraten hinder als gevolg van (sluip)verkeer. Buurtnetwerk Ulestraten heeft het voortouw gekomen om samen met betrokken bewoners en ondernemers tot een integrale oplossing te komen.

Noordaftakking ringweg
Op 25 april heeft het Buurtnetwerk Ulestraten tijdens een bijeenkomst met de gemeenteraad de diverse knelpunten en eventuele oplossingen gepresenteerd. Als allesomvattende oplossing voor deze knelpunten wordt een nieuwe afsplitsing van de ringweg, noordelijk van Ulestraten gezien. Op dit moment vinden er met diverse betrokken partijen gesprekken plaats om deze oplossing mogelijk te maken. Zo gauw hier meer duidelijkheid over is, zullen wij u hierover informeren via de gemeentelijke media.

Hierop vooruitlopend: aanpak Burgemeester Vissschersstraat

Er ligt al langer een verzoek vanuit de gemeenteraad om het knelpunt Burgemeester Visschersstraat aan te pakken. Eerdere inspanningen om de weg af te sluiten, bleken op bezwaren te stuiten. Ook in de Burgemeester Visschersstraat hebben de bewoners sinds de aanleg van de ringweg te maken met sluipverkeer. Voor deze gelegenheid is een bewonerswerkgroep geformeerd, die mogelijke oplossingen naast elkaar heeft gezet. Vervolgens heeft de gemeente de diverse mogelijkheden onderzocht op haalbaarheid. Een van de oplossingsvarianten betrof afsluiting van de Burgemeester Visschersstraat. Dit is een zeer ingrijpende maatregel waar op dit moment nog geen breed draagvlak voor bestaat. Alle hoop is immers gevestigd om op niet al te lange termijn duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van de noordaftakking als allesomvattende oplossing voor meerdere verkeersgerelateerde problemen in Ulestraten.

Snelheidsremmende maatregelen
Uiteraard zijn er door de bewonerswerkgroep ook maatregelen aangedragen die in de tussentijd gerealiseerd zouden kunnen worden. Er is draagvlak voor het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen, die de Burgemeester Visschersstraat onaantrekkelijk kunnen maken voor sluipverkeer. Om de bewoners van de Burgemeester Visschersstraat niet langer in het ongewisse te laten, heeft wethouder Verkeer Guido Houben de bewonerswerkgroep laten weten begin 2017 maatregelen te gaan treffen. Aan de komgrens van Ulestraten - ter hoogte van de aansluiting met de ringweg - zal een komremmer worden geplaatst. Op het gedeelte tussen de Europastraat en de ringweg zullen in overleg met de bewonerswerkgroep straatjuweeltjes worden geplaatst. Straaljuweeltjes zorgen ervoor dat de rijbaan versmald wordt. Wij zullen de bewoners van de Burgemeester Visschersstraat hierover tijdig verder informeren via een bewonersbrief.

Hoe verder?

Uiteraard blijft de wethouder zich inspannen om de noordaftakking te kunnen realiseren. In het eerste kwartaal van 2017 zal hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad worden gedaan.