Nieuwsbericht Limburgse waterschappen stellen gezamenlijk Waterbeheerplan vast

Publicatiedatum: 21 oktober 2015 11.35 uur

Het Waterbeheerplan van Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei is op 14 oktober 2015 door beide Algemeen Besturen vastgesteld. Daarmee treedt het plan op 22 december 2015 in werking. Het plan heeft een looptijd van 2016 tot en met 2021. Dit plan is, vooruitlopend op de fusie in 2017 tot Waterschap Limburg, een gezamenlijk plan van beide waterschappen.

Met dit Waterbeheerplan zetten de waterschappen de koers uit voor een toekomstbestendig waterbeheer in Limburg; hoe ze invulling willen geven aan de taak om te zorgen voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water. In dit plan hebben ze vastgelegd hoe ze het watersysteem en waterkeringen op orde willen brengen en houden. Ze beschrijven voor welke thema's ze aan de lat staan, hun strategie hiervoor, welke maatregelen ze gaan uitvoeren, wie hun partners daarin zijn en hoe ze dit monitoren om waar nodig bij te sturen. Ook staat hierin welke bijdrage de waterschappen leveren aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Voorbeelden van maatregelen zijn: het aanleggen en verbeteren van dijken tegen overstromingen, het aanpakken van knelpunten van wateroverlast, herstellen van beken en het verbeteren van de effluentkwaliteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Vanaf nu kunt u het Waterbeheerplan als pdf downloaden, vanaf 3 november tevens als e-book. Gebruik hiervoor onderstaande links:

www.wpm.nl/waterbeheerplan en www.overmaas.nl/regels-beleid/beleid-waterschap/

Samen met de omgeving

De Waterschappen hebben hun partners nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van de doelen en maatregelen uit dit Waterbeheerplan. Ze streven naar een breed gedragen wateropgave die ze samen met haar omgeving willen realiseren.

Inspraaknota

Veel organisaties hebben een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit Waterbeheerplan. Begin 2015 heeft het plan de officiële inspraakprocedure doorlopen.

De inspraakreacties hebben geleid tot verbeteringen in het Waterbeheerplan en tot aandachtspunten bij de uitvoering van het plan in de komende jaren. Van de reacties met het antwoord van de waterschappen en de aanpassingen in het Waterbeheerplan is een inspraaknota gemaakt. Deze is eveneens te downloaden vanaf eerder genoemde websites.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de inhoud of wilt u een hardcopy ontvangen van het Waterbeheerplan en de Inspraaknota, dan kunt u contact opnemen met Gert Middel via mail gert.middel@wpm.nl of telefonisch via (077) 389 12 29.