Gemeente Meerssen | Kennisgeving terinzagelegging voorontwerp-inpassingsplan 'Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport (proefdraaien)'

Nieuwsbericht Kennisgeving terinzagelegging voorontwerp-inpassingsplan 'Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport (proefdraaien)'

Gepubliceerd op: 28 januari 2022 13:30

Kennisgeving van de Provincie Limburg

Algemeen

Gedeputeerde Staten van Limburg maken hierbij bekend dat zij op 11 januari 2022 met het voorontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) 'Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport (proefdraaien)' hebben ingestemd. Met ingang van dinsdag 1 februari 2022 tot en met dinsdag 15 maart 2022 ligt het voorontwerp-inpassingsplan voor een ieder ter inzage.

Op de luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) bestaat momenteel de mogelijkheid om (turbo)propeller vliegtuigmotoren te laten proefdraaien. MAA wil, mede op verzoek van onderhoudsbedrijf SAMCO, de planologische regeling en milieuvergunning aanpassen. Het testen van de in de moderne luchtvaart steeds meer gebruikte straalmotoren wordt hiermee ook in planologisch-juridische zin mogelijk gemaakt. Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan voor de luchthaven en de huidige milieuvergunning wordt geactualiseerd en dat een geluidszone wordt vastgelegd.

Op verzoek van de gemeenten Beek en Meerssen heeft Gedeputeerde Staten besloten om hiervoor een PIP op te stellen. De actualisatie van het ruimtelijk plan vormt de basis om de maatregelen die al zijn genomen ter beperking van de hinder te verankeren in de vergunning. Daarnaast wordt bekeken welke aanvullende voorzieningen getroffen kunnen worden om de hinder tot een minimum te beperken. Voor het verlenen van de betreffende milieuvergunning is gemeente Beek het bevoegd gezag en voor het inpassingsplan is dat de Provincie Limburg. Het doel van het PIP is het bieden van een duidelijk en handhaafbaar kader voor omwonenden, bedrijven en overheid.

Inzage

Het voorontwerp-inpassingsplan 'Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport (proefdraaien)' en overige bijbehorende stukken, liggen met ingang van 1 februari 2022 tot en met dinsdag 15 maart 2022 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn – mede vanwege de huidige COVID maatregelen - digitaal te raadplegen via: https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/luchtvaart/pip-maa-proefdraaien

Informatiebijeenkomst (webinar)

Graag geven wij u meer uitleg over het voorontwerp-inpassingsplan en de overige bijbehorende stukken. Daarom houden we een digitale informatiebijeenkomst (webinar) op donderdag 10 februari 2022 van 19.00 uur tot 21.00 uur. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, maar kunt het webinar volgen via de link op: https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/luchtvaart/pip-maa-proefdraaien

Inspraakreacties

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk maar desgewenst ook mondeling een inspraakreactie indienen ten aanzien van het voorontwerp-inpassingsplan. Het elektronisch indienen van de inspraakreactie (bijvoorbeeld per e-mail) is uitgesloten. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

onder vermelding van: Inspraak voorontwerp-inpassingsplan 'Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport (proefdraaien)'. Graag in uw reactie specifiek aangeven over welk hoofdstuk, welke paragraaf of bijlage uw opmerking gaat.

Voor het indienen van mondelinge inspraakreacties kan voor het einde van de inzagetermijn een afspraak worden gemaakt met dhr. R. Jaspars of mevr. C Maes, beiden te bereiken via tel. 043-3899999. Als u een mondelinge inspraakreactie naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de inzagetermijn telefonisch contact op te nemen.

Vervolgprocedure

Na afloop van de inspraakperiode worden alle reacties verwerkt in een 'nota inspraak en vooroverleg', die na besluitvorming door Gedeputeerde Staten aan alle indieners van een reactie wordt toegezonden. De ingediende reacties worden afgewogen en bij de besluitvorming over de vaststelling van het ontwerp-inpassingsplan betrokken.

Als te zijner tijd een ontwerp-inpassingsplan bekend wordt gemaakt dan wordt dit gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan een ieder zienswijzen over het ontwerp naar voren brengen.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over het voorontwerp-inpassingsplan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met dhr. R. Jaspars of mevr. C Maes, beiden te bereiken via tel. 043-3899999.