Nieuwsbericht Kennisgeving Ontwerp Luchthavenbesluit Maastricht

Publicatiedatum: 06 december 2016 09.45 uur

Rijksoverheid logo
Van vrijdag 9 december 2016 tot en met donderdag 19 januari 2017 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerp Luchthavenbesluit Maastricht. Onderstaande kennisgeving van de Rijksoverheid treft u ook aan in de Geulbode van woensdag 7 december 2016.

Op 31 oktober 2016 heeft Maastricht Aachen Airport Beheer en Infra BV (hierna: MAABI) een aanvraag gedaan voor een luchthavenbesluit voor de luchthaven Maastricht. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op basis van de aanvraag een ontwerpluchthavenbesluit opgesteld. Daarin staat dat het de luchthaven Maastricht toegestaan is om de volledige lengte van de start- en landingsbaan voor starts van grotere vrachtvliegtuigen te gebruiken. In totaal wordt een gebruiksruimte vergund gebaseerd op circa 25.500 vliegtuigbewegingen op jaarbasis corresponderend met 700.000 passagiers en 250.000 ton vracht. Alle andere afspraken in de huidige gebruiksvergunning, zoals het baangebruik van het overige verkeer en openingstijden, blijven ongewijzigd.

Vooruitlopend op de aanvraag van het luchthavenbesluit heeft MAABI op 23 augustus 2016 een milieueffectrapport-beoordelingsnotitie ingediend en de staatssecretaris verzocht deze te beoordelen en een besluit te nemen over de vervolgprocedure. Mede op basis van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage heeft de staatssecretaris op 22 september 2016 geoordeeld dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en besloten dat er geen milieueffectrapport hoefde te worden gemaakt.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het ontwerpluchthavenbesluit, de milieueffectrapportbeoordelingsbeslissing en de daarop betrekking hebbende stukken vanaf 9 december 2016 inzien op de website www.platformparticipatie.nl/LuchthavenMaastricht. Ook kunt u de stukken van vrijdag 9 december 2016 tot en met donderdag 19 januari 2017 tijdens de reguliere openingstijden inzien op het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Koningskade 4 in Den Haag.

Ook liggen de stukken ter kennisname op de volgende locaties:

  • provinciehuis van de provincie Limburg (Limburglaan 10 in Randwyck-Maastricht);
  • gemeentehuis Maastricht (Mosae Forum 10 in Maastricht);
  • gemeentehuis Beek (Raadhuisstraat 9 in Beek);
  • gemeentehuis Meerssen (Markt 50 in Meerssen).

Let op gewijzigde openingstijden en sluitingsdagen in de kerstvakantie.

U kunt uw mening geven

U kunt van vrijdag 9 december 2016 tot en met donderdag 19 januari 2017 uw zienswijze geven over het ontwerpluchthavenbesluit en de milieueffectrapport-beoordelingsbeslissing en onderliggende stukken. Het wordt op prijs gesteld wanneer u aangeeft op welk onderdeel u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten. U kunt, bijvoorbeeld, ingaan op de volgende punten:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpluchthavenbesluit?
  • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
  • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

U kunt uw zienswijze digitaal, schriftelijk of mondeling geven:

  • digitaal: de directie Participatie ontvangt uw zienswijze bij voorkeur digitaal via de website www.platformparticipatie.nl/LuchthavenMaastricht. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging;
  • schriftelijk: u kunt uw zienswijze sturen naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. de directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, o.v.v. 'Luchthaven Maastricht'. Na ontvangst van uw zienswijze stuurt de directie Participatie u een schriftelijke ontvangstbevestiging;
  • mondeling: u kunt uw zienswijze ook mondeling geven. U kunt hiervoor tijdens kantooruren een afspraak maken via telefoonnummer 070-4568999.

Informatiebijeenkomst

U bent van harte welkom op onze inloop-informatiebijeenkomst met uw vragen over het ontwerpluchthavenbesluit, de milieueffectrapport-beoordelingsbeslissing en de zienswijzeprocedure.

Op zaterdag 17 december 2016 tussen 11.00 uur en 15.00 uur kunt u binnenlopen en met medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Limburg en de Luchthaven Maastricht in gesprek gaan. De inloop-informatiebijeenkomst vindt plaats in het Jetcenter van Maastricht Aachen Airport, gelegen aan de oostzijde van de landingsbaan aan de Horsterweg 27 te Maastricht-Airport.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De staatssecretaris neemt de zienswijzen mee bij de vaststelling van het definitieve luchthavenbesluit. In een Nota van Antwoord zal voor alle zienswijzen worden aangegeven hoe ze zijn beoordeeld en tot welke aanpassingen dit heeft geleid.

Meer informatie?

Hebt u na het bezoeken van de website nog vragen over het ontwerpluchthavenbesluit? Dan kunt u bellen met het secretariaat van de directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070-4566480. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de directie Participatie, telefoon 070-4568999.

Pdf kennisgeving ontwerp Luchthavenbesluit Maastricht