Gemeente Meerssen | Kennisgeving Gedeputeerde Staten van Limburg: Natura2000-plannen in Limburg

Nieuwsbericht Kennisgeving Gedeputeerde Staten van Limburg: Natura2000-plannen in Limburg

Gepubliceerd op: 30 november 2021 13:15

Natura2000-plannen in Limburg

De natuur beleven, benutten en beschermen. Daar draait het om in de Natura2000-gebieden. Nederland telt 161 Natura2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden binnen de Europese Unie. Het Natura-2000-gebied Geuldal ligt in de provincie Limburg.

Provincie Limburg - logo

Vaststelling Ontwerp-Natura 2000 beheerplan Geuldal

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben in hun vergadering van 9 november 2021 het Natura-2000 Beheerplan Geuldal in ontwerp vastgesteld. Dit Ontwerp Natura 2000-bebeerplan vormt een nadere uitwerking van de bescherming van het Natura 2000-gebied Geuldal. Het ontwerpplan bevat de maatregelen, waarmee de aangewezen natuurdoelstellingen worden gerealiseerd en bet ontwerpplan bevat regelingen waarmee een aantal huidige gebruiksvormen wordt vrijgesteld van de vergunningplicht uit de Wet natuurbescherming.

Terinzagelegging

Gelet op artikel 2.4, eerste lid, van de Wet natuurbescherming en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, voIgt de voorbereiding van het Natura-2000 beheerplan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Dit wil zeggen dat het plan eerst in ontwerp wordt vastgesteld. Tegen onderhavig ontwerpplan kunnen door eenieder zienswijzen worden ingediend. Het Ontwerp Natura-2000 plan Geuldal ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage. Deze termijn loopt van 17 november 2021 tot en met 5 januari 2022.

Het plan ligt op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak tel. 14 043. U kunt het plan ook digitaal inzien via: https://www.officielebekendmakingen.nl