Nieuwsbericht Jaarrekening 2016 Gemeente Meerssen

Publicatiedatum: 11 juli 2017 13.50 uur

Foto's wethouder Guido Houben - interview Jaarrekening
Op donderdag 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad de Jaarrekening 2016 behandeld. Dankzij strak financieel beleid en enkele eenmalige meevallers sluit de gemeente Meerssen het begrotingsjaar 2016 af met een positief saldo van € 1.008.101,-. Een onafhankelijk accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd.

Wethouder Financiën drs Guido Houben:
"Met dit positieve resultaat wordt ons weerstandsvermogen versterkt. Dat is nodig om toekomstige risico's en onzekerheden op te kunnen vangen. Want ook al houden wij bijna elk jaar geld over waardoor het lijkt alsof er financiële speelruimte ontstaat: we moeten als gemeente ook rekening houden met de toekomst.

Eenmalig meevallers zijn géén structurele inkomsten

"U vraagt zich wellicht af wat we met die financiële meevallers kunnen doen? We sluiten de jaarrekening veelal positief af. We kunnen dit overschot dan toch een plek geven in de begroting, zou u denken? Maar helaas dat mag niet. Volgens de provincie mogen we incidentele meevallers niet inzetten als structurele inkomsten. Meevallers blijven immers toevalstreffers, onvoorspelbaar en niet altijd op dezelfde posten."

"Je kunt de gemeentebegroting wat dit betreft vergelijken met het huishoudboekje van een gezin. Als je in een jaar een meevaller hebt - door bijvoorbeeld de loterij te winnen of een erfenis te krijgen - weet je dat je dit niet als structurele inkomsten kunt zien. Je kunt hier éénmalig iets leuks mee doen, zoals een nieuwe auto aanschaffen, of je huis verbouwen. Of je zet het geld als appeltje voor de dorst op je spaarrekening. En dat doet de gemeente door deze incidentele meevallers te storten in de algemene reserve."

Genoeg 'spek op de ribben'

"Op het gebied van zorg en ondersteuning komen sommige gemeenten geld tekort. In onze gemeente hanteren we het uitgangspunt dat niemand door het ijs mag zakken. Iedere Meerssense burger heeft dan ook de ondersteuning gekregen die noodzakelijk was. Maar ook al blijkt uit de jaarrekening dat onze gemeente in 2016 voldoende budget  had om kwetsbare burgers de zorg te geven die nodig is: steeds meer mensen hebben zorg nodig. Wij willen ons daarom nu niet rijk rekenen, maar rekening houden met de toekomst. We weten dat we de komende jaren minder geld van het rijk krijgen. "

"De inkomsten van de gemeente bestaan voor een groot gedeelte uit geld van het Rijk en voor een kleiner gedeelte uit gemeentelijke belastingen. Alleen op deze laatste heeft de gemeente invloed. De inkomsten van de onroerend zaakbelasting zijn echter slechts 10% van de totale begroting.  Voor het overige moeten we sturen op uitgaven en keuzes hierin maken."

Geen grote verrassingen meer

"Bovendien willen we voorkomen, dat we onze inwoners straks opnieuw moeten confronteren met enorme belastingverhogingen. De gemeenteraad heeft hiertoe op 6 juli een motie aangenomen. Inkomsten en uitgaven moeten ook op de lange termijn met elkaar in evenwicht zijn. Je kunt geen structureel beleid maken op basis van incidentele meevallers. De spelregels van het provinciale toezicht zijn er niet voor niets.

Inzage

De jaarrekening 2016 is voor iedereen ter inzage op deze website (zie onderstaande link). Een papieren exemplaar ligt op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

- Gemeenterekening 2016 (pdf)