Gemeente Meerssen | Inspraaktermijn voorontwerp bestemmingsplan Meerssen verlengd

Nieuwsbericht Inspraaktermijn voorontwerp bestemmingsplan Meerssen verlengd

Gepubliceerd op: 21 oktober 2022 09:00

Inzage
De gemeente Meerssen werkt aan een nieuw bestemmingsplan: bestemmingsplan Meerssen. Het voorontwerp bestemmingsplan Meerssen is een actualisering en samenvoeging van allerlei geldende planologische regelingen. Het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan is straks de planologisch-juridische basis voor het ruimtelijk beheer van de gemeente.

Het nieuwe bestemmingsplan heeft een beheersmatig karakter. Dat betekent dat er géén nieuwe ontwikkelingen met dit plan worden mogelijk gemaakt. Wél worden in dit nieuwe plan de laatste ontwikkelingen nog verwerkt en worden vergeten of verkeerd opgenomen aanpassingen uit het verleden gecorrigeerd.

Wilt u het voorontwerp bestemmingsplan bekijken?

Het plan ligt reeds enkele weken ter inzage. Door technische problemen is het plan echter pas sinds 19 oktober digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarom wordt de termijn van ter inzage legging verlengd tot en met 9 november 2022 (dit was eerst 26 oktober).  

In die periode kunt u het plan op afspraak inzien in het gemeentehuis (Markt 50 in Meerssen). Bel voor het maken van een afspraak telefoonnummer 14 043.

U kunt het voorontwerp bestemmingsplan ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek dan op identificatienummer NL.IMRO.0938.BP03012-VO01.

Bent u het niet eens met het voorontwerp bestemmingsplan?

Bent u het niet eens met het voorontwerp bestemmingsplan dat er nu ligt? Kloppen de perceelsgrenzen niet? Is de bouwkavel verkeerd aangegeven? Heeft u een verkeerde bestemming op uw pand liggen of wilt u wat anders wijzigen? Dan kunt u een inspraakreactie indienen. Dat kan tot en met 9 novemberU kunt zowel schriftelijk als mondeling uw inspraakreactie indienen:

  • Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Wilt u weten wat u allemaal in een schriftelijke zienswijze moet vermelden? Kijk dan in de voorbeeldbrief onderaan deze pagina.
  • Wilt u liever een mondelinge reactie geven? Bel dan voor een afspraak tel. 14 043.

Vervolg

Alle inspraakreacties worden beoordeeld en van commentaar voorzien. Insprekers worden hierover geïnformeerd. Ook over de verdere procedure.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) en vragen naar Edward Wezenberg van de afdeling Ruimte, telefoon 14 043. Of via e-mail: info@meerssen.nl.

Officiële kennisgeving op www.overheid.nl

---------------------------------------------------

Voorbeeldbrief


Aan:
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Onderwerp: Zienswijzen voorontwerpbestemmingsplan "Meerssen"

Geacht college,

Vanaf 29 september ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor Meerssen ter inzage. Ondergetekende(n) is (zijn) het niet eens met een aantal zaken / mogelijkheden die in dit ontwerp bestemmingsplan staan.

Omschrijf vervolgens (per punt):

  • Wat uw zienswijze is: waar bent u het niet mee eens.
  • De reden hiervoor: omdat ... 
  • Stuur eventuele bijlagen mee (foto's, tekeningen etc)

Uiteraard ben ik (zijn wij) bereid om deze zienswijze mondeling toe te lichten. Ik (wij) gaan ervan uit dat u onze zienswijze meeneemt in het proces om van het voorontwerpbestemmingsplan tot een bestemmingsplan te komen.

Met vriendelijke groeten,

naam
handtekening
adres
mailadres (en eventueel uw telefoonnummer)