Gemeente Meerssen | Inspraak Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2021

Nieuwsbericht Inspraak Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2021

Gepubliceerd op: 22 september 2020 11:20

De Gemeente Meerssen is bezig met een nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning. Het college van Burgemeester en Wethouders besloot op 15 september de concept-verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2021 ter inzage te leggen voor alle inwoners. Tot 9 november kunt u meedenken en uw inspraakreactie insturen over deze concept-verordening.

Doel verordeningen

De Verordening maatschappelijke ondersteuning geeft uitvoering aan de Wmo 2015. Deze verordening vormt de basis om maatwerk en passende ondersteuning te bieden aan burgers van de gemeente Meerssen die zelf of samen met hun omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie. Zij kunnen een beroep doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen of gebruik kunnen maken van beschermd wonen of opvang.

De verordening is procesgericht en kenmerkt zich door het beschrijven van een zorgvuldig tweezijdig proces om samen te komen tot passende ondersteuning op maat. De verordening kent extra gemeentelijke proceswaarborgen, ook bovenwettelijke, waardoor het belang van de cliënt voorop staat. Tevens bevat de verordening een hardheidsclausule, teneinde te voorkomen dat inwoners door het ijs kunnen zakken.

Inspraak Verordening maatschappelijke ondersteuning

De volgende stukken worden ter inspraak aangeboden:

Reacties

U kunt van 28 september tot 9 november 2020 reageren op de concept-verordening. Dat kan schriftelijke aan:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen
postbus 90
6230 AB Meerssen

U kunt ook reageren via info@meerssen.nl.

Uw reactie wordt door ons meegenomen in het verdere proces tot besluitvorming. De raadsbehandeling vindt plaats in de periode van oktober t/m december 2020.

Waar ter inzage

U kunt de concept-verordening op deze pagina downloaden. Het papieren stuk ligt vanaf 28 september 2020 op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Voorbehoud

Een deel van de wijzigingen hangt samen met de voorgenomen ombuigingen. Over deze ombuigingen moet in het najaar van 2020 nog een besluit genomen worden. Gelet op het tijdspad kan hier niet op gewacht worden en is er voor gekozen om het dit voorstel parallel te laten lopen aan de voorgestelde ombuigingen. Afhankelijk van de besluitvorming rondom de ombuigingen kan de uiteindelijke Wmo-verordening afwijken van de hier voorliggende inspraakversie.

Informatie

Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.