Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst herbestemming Rijksmonument Weerterhof

Publicatiedatum: 21 juni 2016 12.15 uur

Op 13 oktober 2015 heeft het college van B&W besloten medewerking te verlenen aan het principeverzoek van eigenaar Bouwbedrijf Van de Ven en uitvaartonderneming Yarden voor herbestemming van rijksmonument Weerterhof  tot crematorium met uitvaartcentrum en horecavoorziening.

Weerterhof

Stand van zaken

Eind 2015 werden tijdens een informatiebijeenkomst de globale plannen toegelicht. Met inachtneming van de binnengekomen reacties zijn de initiatiefnemers vervolgens aan de slag gegaan met de definitieve uitwerking van de plannen. De plannen zijn inmiddels dusdanig gevorderd  dat de inspraakprocedure kan worden opgestart.

Binnenkort start inspraak

Voor uitvoering van het plan is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het voorontwerp-bestemmingsplan wordt binnenkort voor inspraak ter inzage gelegd. De inspraaktermijn wordt aangekondigd op de gemeentelijke website www.meerssen.nl en op de gemeentepagina's in weekblad De Geulbode.

Vooraf: informatiebijeenkomst

Voor aanvang van de inspraaktermijn willen initiatiefnemers en gemeente u graag informeren over het bouwplan en de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan. Wij nodigen u daarom graag uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 28 juni, aanvang 19.30 uur in de Auw Kerk, Burchtstraat 2  in Bunde. De informatiebijeenkomst start met een korte toelichting op de procedure. Vervolgens kunt u vanaf ca. 19.45 uur deelnemen aan drie parallelsessies met elk een eigen thema. U kunt beurtelings aan alle sessies deelnemen. Thema's zijn: voorontwerpbestemmingsplan, bouwplan en inrichting rond gebouw (o.a. parkeervoorzieningen, landschap).

Verdere procedure

Het college van B&W zal na weging van de inspraakreacties een besluit nemen over het voorontwerp-bestemmingsplan. Vervolgens starten wij de procedure tot definitieve wijziging van het bestemmingsplan. Overigens hebben de initiatiefnemers aangegeven gebruik te willen maken van de gemeentelijke coördinatieregeling, waarbij meerdere procedures – in dit geval wijziging bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning  - gelijktijdig worden doorlopen. U kunt daarbij zienswijzen indienen, die de gemeenteraad bij de besluitvorming  laat meewegen. Na het raadsbesluit heeft u tot slot de mogelijkheid  om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Informatie

Voor verdere informatie: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.