Nieuwsbericht Informatieavond varianten snelfietsroute Meerssen en Beek

Publicatiedatum: 18 augustus 2016 11.15 uur

Om Maastricht en omgeving blijvend bereikbaar te houden, werkt Maastricht Bereikbaar samen met andere organisaties aan het verminderen van files. Dit gebeurt bijvoorbeeld door automobilisten te stimuleren vaker de fiets te nemen naar het werk. Hiervoor is een goede fietsinfrastructuur noodzakelijk. Om die reden zijn enkele partners onder leiding van Maastricht Bereikbaar gestart met het project:  Snelfietsroute Sittard-Maastricht. De eerste fase (2016/2017) richt zich op realisatie van het (snel)fietstraject in de gemeenten Meerssen en Beek.

Weerstand tegen afsluiting Vliegveldweg voor gemotoriseerd verkeer
Op 10 mei zijn de eerste ontwerpen gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. Daarbij stuitte het mogelijk afsluiten van de Vliegveldweg voor gemotoriseerd verkeer op veel weerstand.  Ook werd aandacht gevraagd voor een alternatieve route aan de westzijde van de A2. De gemeente Meerssen en Maastricht Bereikbaar hebben samen geconcludeerd dat dit signaal niet genegeerd mag worden. Er is dan ook opnieuw gekeken naar alternatieven. Het volledig afsluiten van de Vliegveldweg is ook politiek niet haalbaar gebleken.

Raadsvoorstel: geen volledige afsluiting Vliegveldweg
Adviesbureau RHDHV heeft een rapport opgesteld, waarin diverse tracémogelijkheden zijn bekeken, waaronder  een westvariant en een oostvariant. Op basis van de bevindingen in het rapport is een tracé uitgewerkt, dat tegemoet komt aan de wens van de gemeenteraad om de Vliegveldweg niet volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Ook is tegemoet gekomen aan de wens van met name inwoners van Kasen en Ulestraten om de Vliegveldweg (weliswaar via de Tunnelweg en Kruisberg) als doorgaande weg richting de Bunderstraat en Beatrixhaven/Maastricht te behouden. Het raadsvoorstel is aan de gemeenteraad verzonden ter behandeling in de raadsvergadering van 8 september 2016. Het raadsvoorstel is op 30 augustus gelijktijdig met de  raadsagenda gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl. De informatie ligt tevens in papieren vorm ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50 in Meerssen.

Uitnodiging informatiebijeenkomst

Om omwonenden en overige belangstellenden over het raadsvoorstel  te informeren,  is er een informatiebijeenkomst op maandag  22 augustus in gemeenschapshuis De Stip, Past. Dom. Hexstraat 10 in Meerssen. De bijeenkomst in gemeenschapshuis De Stip begint om 19.00 uur. Zaal open vanaf 18.45 uur.

Besluitvormingsproces

Besluitvorming in de gemeenteraad over de voorkeurvariant is voorzien op 8 september. Hiertoe zal
het college van Burgemeester en Wethouders een voorstel doen. Dit voorstel wordt voorafgaande aan  de formele besluitvorming besproken in de raadsadviesvergadering van 25 augustus besproken.
Ook deze bijeenkomst is openbaar voor belangstellenden.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Klant Contact Centrum
(KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.