Gemeente Meerssen | Hoe ziet de nieuwe Bundeling eruit? Bewoners denken mee

Nieuwsbericht Hoe ziet de nieuwe Bundeling eruit? Bewoners denken mee

Gepubliceerd op: 21 april 2022 16:10

Het gebouw van openbare daltonbasisschool De Bundeling in Bunde voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Stichting kom Leren klopte daarom bij de Gemeente Meerssen aan. Inmiddels is er een informatiebijeenkomst geweest voor omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden. Roger Willems van de gemeente vertelt u meer over het project.

Samen verantwoordelijk

"In Nederland is het zo geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van scholen. De schoolbesturen zijn dat voor het binnenklimaat van scholen, zoals bijvoorbeeld de ventilatie", vertelt Roger. Hij neemt in het project rondom De Bundeling het voortouw vanuit de gemeente. "Wij hebben hierin een zorgplicht en het schoolbestuur geeft aan wanneer ze de wens heeft een gebouw te vervangen of te vernieuwen. De gemeente beoordeelt vervolgens of dit ook wordt toegekend." Daarnaast heeft de gemeente Meerssen een meerjarig Integraal Huisvestingsplan: een langetermijnvisie op de verschillende schoolgebouwen. "Daar paste de vraag van De Bundeling perfect in. Dus zijn we aan de slag gegaan."

Mogelijkheden

Op de eerste plaats moest worden onderzocht wat de mogelijkheden waren. Hier hebben we de RO groep - een extern gespecialiseerd bedrijf - voor ingehuurd. "Fuseren met De Lindegaerd uit Rothem bleek om verschillende redenen niet haalbaar. Uiteindelijk kwamen we uit op drie opties: nieuwbouw aan de Kersenlaan, verbouwing van het huidige gebouw of nieuwbouw tussen de basisscholen De Bundeling en Franciscus in."

Informatiebijeenkomst

In tijden van burgerparticipatie is de inbreng van bewoners onmisbaar. Ook bij de keuze voor De Bundeling. "We willen alle belangen meewegen. Van de verschillende partners zoals De Bundeling, Basisschool Franciscus en MIK-PIW (kinderopvang). Maar zeker ook van de omwonenden. Leefbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren. Voor al deze punten hebben we aandacht." Tijdens de informatiebijeenkomst op 17 maart hebben we de mogelijkheden besproken. "We hebben toen goed geluisterd en vervolgens een vragenlijst opgesteld, om nog meer te weten te komen over de wensen en ideeën van bewoners. Hierover blijven we de komende weken in gesprek. Ook het buurtnetwerk Bunde is betrokken, zij hebben een enquête gehouden."

De gemeenteraad beslist

Uiteindelijk wordt alle input verzameld. Naast de doorberekening van de opties – ze kosten immers alle drie geld – wordt al deze informatie aan het college voorgelegd. Zij leggen vervolgens de beste optie(s) voor aan de gemeenteraad. "De raad neemt immers het besluit over de best passende oplossing. Voorafgaande aan die gemeenteraadsvergadering lichten we alles toe in een themabijeenkomst. Hier kunnen gedetailleerde vragen gesteld worden en komen de punten van de bewoners en partners aan bod."

En dan?

"Zodra de gemeenteraad een keuze heeft gemaakt, gaat Stichting kom Leren als bouwheer aan de slag. Dat betekent dat ze een architect gaan zoeken en er wordt nagedacht over de tussentijd. Wat wordt de tijdelijke huisvesting, hoe zit het met het bouwverkeer?" Dit zijn vragen voor de tweede helft van 2022. "Als de eerste tekeningen er zijn, wordt uiteraard weer een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Begin 2023 verwachten we dat de bouwwerkzaamheden beginnen. Tijdens de bouw willen we omwonenden uitnodigen om eens te komen kijken." Maar zover is het nog niet. Eerst moet een belangrijke keuze gemaakt worden. Via www.meerssen.nl houden we iedereen op de hoogte.