Nieuwsbericht Het eervol ontslag van de griffier Jack Willems

Publicatiedatum: 30 maart 2017 16.15 uur

In het laatste informatiebulletin van de Gemeente is er kort melding gemaakt van het raadsbesluit waarbij door de Gemeenteraad aan de heer Jack Willems eervol ontslag is verleend uit de functie van griffier. Uit berichtgeving van MeerVandaag, evenals reacties op social media, is ons gebleken dat er onduidelijkheid is ontstaan over dit unaniem aangenomen raadsbesluit. We lichten graag een en ander nader toe.

Werkgeverscommissie

De Gemeenteraad is de werkgever van de griffier. Binnen de Gemeenteraad is er een werkgeverscommissie gevormd, die bestaat uit de fractievoorzitters van de partijen uit de Gemeenteraad. Deze commissie doet voorstellen aan de gemeenteraad over de benoeming en het ontslag van een griffier en voert tevens voortgangsgesprekken over diens werkzaamheden.

Griffier

Dhr. Jack Willems heeft aangegeven dat hij tot aan zijn pensionering (najaar 2018) er de voorkeur aan zou geven om niet langer de verantwoordelijkheid te blijven dragen voor de zware hectische functie van griffier, maar een andere functie te willen uitvoeren binnen de Gemeente. De Werkgeverscommissie en de Gemeenteraad achtten dit gelet de gewaardeerde inzet van dhr. Jack Willems als griffier (vanaf 2010 vervulde hij deze functie) alleszins redelijk. Wij hebben gezocht naar andere taken elders in de gemeentelijke organisatie, en deze zijn in goed overleg met de gemeentesecretaris en dhr Willems ook gevonden. Taken die dhr. Jack Willems gelet zijn jarenlange ervaring in diverse functies (sinds 1983 is hij werkzaam voor onze Gemeente) ook volledig zijn toevertrouwd.

Budget

De griffierfunctie wordt uit een ander budget betaald dan het budget van het overig gemeentepersoneel (als gevolg van het dualisme). De salariskosten inclusief werkgeverslasten die voortvloeien uit de aanstelling van een nieuwe griffier zijn voor die anderhalf jaar niet ten laste gebracht van het overig gemeentepersoneel, maar ten laste van het budget dat de Raad heeft om de ondersteuning door een griffier te kunnen betalen. De personeelskosten die verband houden met de overgang van Jack Willems naar de gemeentelijke organisatie (Jack gaat nu werken voor het college van B&W) komen nu niet langer ten laste van de Raad maar vallen in dezen nu voortaan onder het budget van de overige personeelskosten. Dat verklaart de benodigde specifieke reservering van het bedrag, zoals in het raadsvoorstel is vermeld.

Raadsvergadering 23 maart 2017

Tijdens de Raadsvergadering heeft de Werkgeverscommissie, bij monde van voorzitter dhr. Bjorn Molling, welgemeende en waarderende woorden uitgesproken namens de gehele gemeenteraad voor de inzet van de heer Jack Willems als griffier. In diezelfde Raadsvergadering is mevrouw mr. Yarka Dreessen in de functie van griffier benoemd. Zij was daarvoor werkzaam als plaatsvervangend griffier. Tevens is bepaald dat er geworven gaat worden voor een ondersteunende functie van griffiemedewerker.

Namens de Werkgeverscommissie van de Raad der Gemeente Meerssen,

Dhr. Bjorn Molling, voorzitter.