Nieuwsbericht Gezocht: nieuwe commissieleden Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften

Publicatiedatum: 15 december 2016 14.00 uur

Logo Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals hebben een gezamenlijke Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften, die de betreffende bestuursorganen van deze deelnemers adviseert. De commissie is een onafhankelijke en extern samengestelde commissie en bestaat uit een drietal kamers: de kamer Algemene Zaken (AZ), de kamer Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Woningwet  en Milieu (VROM) en de kamer Personeelszaken (PZ). Voor alle kamers is de Adviescommissie op zoek naar nieuwe commissieleden.

Taken van de bezwaarschriftencommissie

Afhankelijk van het aantal ingediende bezwaarschriften komen de kamers maximaal twee keer per maand in de avonduren (vanaf 16.45 uur) op dinsdag bijeen. Tijdens de hoorzittingen – die worden gehouden in het gemeentehuis van de gemeente Eijsden-Margraten - behandelt de commissie per avond maximaal drie bezwaarschriften. Deelname aan de vergaderingen vindt plaats op basis van een roulatieschema. De commissie bestaat uit een voorzitter, twee leden en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.
Voordat het bestuursorgaan een besluit neemt over een bezwaarschrift, wordt dit bezwaarschrift ter advisering aan de commissie voorgelegd met uitzondering van bezwaarschriften ten aanzien van gemeentelijke belastingen, Wet waardering onroerende zaken en Participatiewet.

In verband met het vertrek van een aantal leden die de maximale zittingsduur hebben bereikt, zoeken ze:

 • één lid voor de kamer Algemene Zaken
 • één lid voor de kamer Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Woningwet en Milieu
 • één lid voor de kamer Personeelszaken

Functie-eisen

Algemene deskundigheid:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • (generalistische) Kennis van en ervaring met bestuursrecht.
 • Ervaring en affiniteit met het functioneren van het openbaar bestuur, bij voorkeur op lokaal niveau.
 • Een goede antenne voor lokale bestuurlijke en politieke ontwikkelingen.
 • Inzicht in de bestuurlijke besluitvorming.
 • Een onafhankelijke, objectieve en integere opstelling.
 • Analytisch denkvermogen, zorgvuldigheid en stiptheid.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Een kritische houding en een oplossingsgerichte instelling.
 • Enthousiasme, inzet en betrokkenheid bij de commissie en het commissiewerk.
 • Goede vergader- en besluitvormingsvaardigheden.
 • Niet werkzaam in één van de deelnemende gemeenten.

Speciale deskundigheid ten aanzien kamer AZ:

 • Gelet op de nieuwe taken op het gebied van onder andere jeugd en zorg vragen wij kennis en ervaring op het gebied van jeugd (Jeugdwet) en zorg (Wmo).
 • Actuele en aantoonbare kennis op één of beide vakgebieden.

Speciale deskundigheid ten aanzien van kamer VROM:

 • Kennis op het gebied van omgevingsrecht en handhaving.
 • Actuele en aantoonbare kennis op het vakgebied.

Speciale deskundigheid ten aanzien van kamer PZ:

 • Kennis op het gebied van (ambtelijke) rechtspositie.
 • Actuele en aantoonbare kennis op het vakgebied.

Onafhankelijkheid
Van alle commissieleden wordt - gelet op de waarborg van onafhankelijkheid - verwacht dat zij geen binding hebben met of directe betrokkenheid hebben bij het bestuur van één van de deelnemende gemeenten dan wel in een onafhankelijk positie zijn ten opzichte van deze gemeenten met betrekking tot zakelijke, financiële, ambtelijke en bestuurlijke belangen.

Vergoeding

De commissieleden ontvangen een vaste vergoeding conform de circulaire "Bezoldiging en ambtstoelage burgemeester, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden". Er wordt geen reiskostenvergoeding verstrekt.

Benoeming

In eerste instantie wordt u benoemd voor een termijn van vier jaar. Voor alle kandidaten geldt dat het mogelijk is om één keer herbenoemd te worden voor eveneens een termijn van vier jaar. Benoeming vindt plaats per 1 juli 2017.

Procedure

Belangstellenden nodigen wij uit hun sollicitatie middels een korte sollicitatiebrief en een CV, uiterlijk 16 januari 2017 online via www.igom.nl te richten aan:

Gemeente Meerssen
t.a.v. de heer J. Huskens
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Na een schriftelijke selectieronde worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie.

Voor informatie kunt u contact opnemen met John Huskens, afdeling Bedrijfsvoering gemeente Meerssen, telefoon 043-3661721 of e-mail john.huskens@meerssen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.