Nieuwsbericht Gemeenteraad stelt onderzoeksopdracht vast voor onderzoek toekomst gemeente Meerssen

Publicatiedatum: 20 april 2017 23.30 uur

De gemeenteraad van Meerssen heeft in zijn vergadering van 20 april 2017 de onderzoeksopdracht vastgesteld voor het onderzoek dat zal worden verricht naar de toekomstbestendigheid van de gemeente Meerssen. Het college van B&W zal nu het aanbestedingsproces starten dat zal leiden tot de selectie van een onderzoeksbureau. Naar verwachting zal in de eerste helft van juni a.s. bekend zijn welk bureau het onderzoek zal gaan verrichten.

Onderzoeksopdracht

Een zelfstandig, onafhankelijk en professioneel onderzoek moet de sterktes en zwaktes van en de kansen en bedreigingen voor de gemeente Meerssen inzichtelijk maken. De centrale onderzoeksvraag is of de gemeente Meerssen als zelfstandige gemeente op een termijn van 10-15 jaar in staat zal zijn om al haar taken tegen redelijke kosten en op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te blijven verrichten en haar ambities te realiseren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in bestuurskracht en organisatiekracht. Bij elk van beide elementen zijn specifieke onderzoeksvragen en criteria geformuleerd. Het onderzoek moet de gemeente Meerssen en haar inwoners van informatie voorzien die nodig is om te bepalen waar de inwoners van de gemeente in de toekomst het meest bij gebaat zijn.
Tijdens de onderzoeksfase zullen nog geen officiële burgerparticipatiebijeenkomsten plaatsvinden. Wel zal de door burgers ervaren kwaliteit en beleving van de gemeentelijke dienstverlening en het voorzieningenniveau binnen de gemeente op basis van een representatieve steekproef worden getoetst.
Het is de bedoeling dat de onderzoeksresultaten dit najaar worden opgeleverd. De politieke partijen kunnen de resultaten als input gebruiken voor hun ambities in de verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Begeleidingsgroep Onderzoek toekomst gemeente Meerssen

De onderzoeksopdracht is het gevolg van het besluit dat de gemeenteraad op 12 januari 2017 heeft genomen om een onderzoek te doen verrichten naar de toekomstbestendigheid van de gemeente Meerssen. Tevens is toen besloten om een begeleidingsgroep in te stellen die de kaders aangeeft voor de onderzoeksopdracht. Elke raadsfractie heeft één raadslid afgevaardigd in de Begeleidingsgroep Onderzoek toekomst gemeente Meerssen. De burgemeester heeft als adviseur zitting in deze groep. De begeleidingsgroep heeft de afgelopen periode de kaders geformuleerd en vastgesteld. Vervolgens heeft het college op basis hiervan een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
De begeleidingsgroep zal namens de gemeenteraad worden betrokken bij het onderzoek en zal door het college tussentijds worden geïnformeerd over de planning en voortgang van het onderzoek.

Proces gericht op structureel gezonde toekomst van de gemeente Meerssen

Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de gemeente Meerssen maakt deel uit van een uitgebreid proces dat zich richt op de structureel gezonde toekomst van de gemeente. Dit proces bestaat onder meer uit verschillende onderzoeken, mogelijke burgerparticipatietrajecten, bestuurlijke herijkingsprocessen en daaruit voortvloeiende verbetertrajecten. De gemeenteraad heeft op 20 april 2017 voor dit hele proces een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld.
Een deel van dit bedrag is bestemd voor de eerste fase van het proces, namelijk voor de uitvoering van bovengenoemd onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de gemeente. De provincie Limburg heeft zich bereid verklaard om een financiële bijdrage te leveren van 50 % van de kosten van dit onderzoek mits het onderzoek gedegen en onafhankelijk wordt uitgevoerd. De provincie zal zich niet bemoeien met de inhoud van het onderzoek.

Begeleidingsgroep Onderzoek toekomst gemeente Meerssen