Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 47 - 18 november 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 47 - 18 november 2020

Gepubliceerd op: 17 november 2020 10:50

Gemeentepagina: week 47
Datum: woensdag 18 november 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Agenda digitale Raadsadviesvergadering 26 november

Op donderdag 26 november 2020 vindt er een digitale gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl. De raadsadviesvergadering van 25 november 2020 vervalt.

Raadsadviesvergaderingen
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 10 december 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 26 november 2020

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 09-11-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Voorstel Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023
 • Voorstel Winterterrassen Horeca Markt Meerssen
 • Voorstel Verzoek tot toetreden tot de GR BsGW van de gemeente Mook en Middelaar
 • Voorstel inzake aandachtspunten en financiële gevolgen 2020 Corona (COVID-19) en uitwerking gevolgen septembercirculaire 2020, jaarschijf 2020
 • Voorstel Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening toeristenbelasting Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening reclamebelasting Meerssen centrum 2021 met bijbehorende tarieventabel 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening hondenbelasting Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2021 met bijbehorende tarieventabel 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2021
 • Voorstel verordening rioolheffing Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2021
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

RES logo
Energietransitie
Noodzaak van duurzame energie uitdaging voor elektriciteitsnetwerk

Als we de aarde leefbaar willen houden, moeten we in de toekomst massaal elektrisch rijden en ook ons huis elektrisch verwarmen. Daarnaast willen we in Nederland graag meer wind- en zonne-energie opwekken. Kan het Nederlandse elektriciteitsnetwerk de vraag en het aanbod van energie in de toekomst aan?

Netbeheerder Enexis is daarom een belangrijke partner in de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie (RES) voor Zuid-Limburg. Enexis berekent wat er nodig is qua capaciteit en verdeelstations om onze energiedoelen te realiseren.

RES

Meedenken: enquête
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we meer duurzame energie opwekken. Ook in Maastricht-Heuvelland. Daarvoor maken we samen met de andere 5 gemeenten in de regio, provincie en waterschap plannen voor de toekomst. We vragen onze inwoners om hierin mee te denken door middel van een enquête. In de loop van volgende week ontvangt u een brief hierover.

Lees meer over de RES (deelregio) Maastricht-Heuvelland: www.meerssen.nl/res

---

Begroting 2021 intranet
Gemeentebegroting 2021 vastgesteld

Op donderdag 12 november 2020 heeft de gemeenteraad de Gemeentebegroting 2021 en Meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld.

Plannen 2021
In Weekblad de Geulbode van woensdag 25 november kunt u meer lezen over de plannen voor komend jaar. De informatie verschijnt dan tevens op deze website.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van twee levensloopbestendige woningen, Vliegenstraat 21, 6241 CE Bunde (ontvangen 29 oktober 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het verbouwen en uitbreiden van de woning, Processieweg 14, 6243 BB Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een webwinkel en ambulante handel van natuurprodukten, Westbroek 29, 6243 CG Geulle (verzonden 12 november 2020);
 • het kappen van twee bomen (noodkap), Klein Berghemmerweg 3, 6235 AE Ulestraten (verzonden 13-11-2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het bijplaatsen van een koelinstallatie (airco), Gasthuisstraat 7, 6231 JV Meerssen (verzonden 10 november 2020);
 • het vervangen van het dak, Proost Willemstraat 38, 6231 CW Meerssen (verzonden 10 november 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl 

-----------------------------------------------------------

 

Informatie over Bezwaar & Beroep

 


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

 

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

 

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

 

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

 

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

 

Meerssen, 18 november 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen