Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 33 - 14 augustus 2019

Gepubliceerd op: 14 augustus 2019 01:00

Gemeentepagina: week 33
Datum:
woensdag 14 augustus 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Nieuws in het kort

Activiteitensubsidie ● Organiseert u een activiteit die een éénmalig of experimenteel karakter draagt, die een sociale meerwaarde heeft voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder? Bent u op zoek naar een financiële bijdrage? Vraag dan voor 1 oktober 2019 een aciviteitensubsidie aan. 

In het Zicht van de Vrijheid ● Vlak voor de bevrijding werden twee jonge Zuid-Limburgse verzetsstrijders op de Wijngaardsberg bij Ulestraten opgepakt door Duitse soldaten. Na een schijnproces werden ze ter dood veroordeeld en doodgeschoten op de Cauberg in Valkenburg. Nog steeds herinnert een gedenkteken op de executieplek aan hun tragische dood. Op vrijdag 13 september is er een voorstelling over deze gebeurtenis op de sfeervolle binnenplaats van landgoed Vliek in Ulestraten. Koop tijdig uw kaartjes. 

Warm weer kan forse onweersbuien veroorzaken ● En daardoor kan wateroverlast ontstaan. Houd het weer daarom goed in de gaten. We weten niet of en waar precies buien gaan vallen, maar adviseren met name de bewoners van risicogebieden om steeds tijdig voorzorgsmaatregelen te treffen.

Afsluiting brug Geuldalweg ● De brug over 't Geulke in de Geuldalweg in Rothem wordt tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor (brom)fietsers en voetgangers. De bestaande brug wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe, bredere brug, die voldoet aan de eisen van de tijd en die een veiligere doorgang biedt voor fietsers en voetgangers. Duur: van 12 augustus tot medio oktober 2019.

Stand van zaken werkzaamheden ● Aan de Korte Raarberg, Herkenberg en Parallelweg in Meerssen wordt gewerkt. De aannemers informeren de bewoners op de hoogte over specifieke werkzaamheden in hun straat. Als gemeente praten we u ook graag bij over de huidige stand van zaken. .

Terug van vakantie? Spoel de kraan door ● Wanneer kraanwater langer dan een week stilstaat in de leidingen, loopt de kwaliteit terug. Na terugkomst van vakantie is het daarom verstandig eerst de waterleiding in huis door te spoelen, zodat u weer lekker, vers drinkwater van goede kwaliteit krijgt.

Verhuisbericht spreekuur Vluchtelingenwerk ● Vanaf september 2019 verhuist het wekelijkse spreekuur van Vluchtelingenwerk van De Ketel naar het gemeentehuis aan de Markt in Meerssen. Het spreekuur wordt elke donderdag gehouden van 9.00 tot 12.00 uur in het KCC van de gemeente Meerssen.

Vacature Vluchtelingenwerk ● Vluchtelingenwerk Zuid Nederland is op zoek naar vrijwilligers voor de locatie Meerssen. Als vrijwilliger ondersteunt u vluchtelingen en maakt u hen wegwijs op het gebied van financiën, huisvesting en gezondheidszorg. 

Ontdek Meerssen ● Op www.ontdekmeerssen.nl vindt u informatie aan vrijetijdsbesteding in de gemeente Meerssen. Ontdek wat Sfeervol Meerssen te bieden heeft aan toeristische bezienswaardigheden, cultureel erfgoed, karakteristieke dorpskernen en natuurschoon. Ook vindt u op de website informatie over evenementen. 

Informatie van de gemeente in uw mailbox ● Het gemeentebestuur publiceert officiële kennisgevingen, service-informatie en ander nieuws op de gemeentelijke website www.meerssen.nl. De informatie wordt in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentepagina's in de Geulbode. Nieuws en informatie van de gemeente automatisch in uw mailbox ontvangen? Meld u via www.meerssen.nl aan op onze wekelijkse digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen. 

Op deze website vindt u meer informatie.

--- 

Officiële bekendmakingen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken bekend dat een besluit is genomen:

Omgevingsvergunning
Voor: ambtshalve wijziging van de Hinderwetvergunning
Locatie: Dogstar, Molenveldweg 12, 6231 RX Meerssen
Datum besluit: 23 juli 2019
Zaaknummer: 2018-206004
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14-08-2019 tot en met 24-09-2019 in het gemeentehuis van Meerssen, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht en adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerpbesluit. Beroep instellen kan van 15-08-2019 t/m 25-09-2019 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: 043-3897812

///

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • veranderen van bestaande bedrijfswoning annex kantoor naar particuliere woning, Weerterstraat 9a, 6231 RH Meerssen (ontvangen 30 juli 2019);
  • legaliseren van een woningsplitsing, Vliegenstraat 21, 6241 CE Bunde (ontvangen 5 augustus 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

  • plaatsen van keermuren, Groot Berghem 14, 6235 BL Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

----------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 14 augustus 2019

Burgemeester en Wethouders van Meerssen