Nieuwsbericht Gemeentebegroting 2017: koers vasthouden

Publicatiedatum: 10 oktober 2016 15.45 uur

Geen extra lastenverzwaring voor de burgers

Op 7 oktober heeft het college van B&W een duurzaam sluitende Meerjarenbegroting 2017-2020 aangeboden aan de gemeenteraad van Meerssen. Komend jaar zal er geen extra lastenverzwaring zijn voor onze burgers. Geïnspireerd door een uitspraak van onze Olympische en Wereldkampioene Maaike Head draagt de gemeentebegroting de titel 'Koers vasthouden'. De belangrijkste opgave uit het bestuursakkoord 'Meerssen in Balans' is het op orde brengen & houden van de gemeentelijke financiën. Het college van B&W houdt vast aan deze koers.

Gezonde financiële basis

Wethouder Financiën Guido Houben: "De uitkeringen uit het gemeentefonds laten voor 2017 en de jaren daarna een positieve tendens zien. Dat is uiteraard mooi! Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Vandaar dat wij vasthouden aan de ingezette koers. Wij willen die gemeentelijke financiën op orde houden. We hebben inmiddels een gezonde financiële basis en dat moet zo blijven. Hiermee willen wij de dienstverlening aan onze burgers op peil houden en moeten we taakstellingen realiseren. Daarnaast kunnen we met deze gezonde financiële basis ook zelfstandig positie bepalen in de ontwikkelingen van het bestuurlijk landschap in Zuid Limburg, zoals deze zich momenteel aandienen."

Belangrijke beleidsopgaven 2017-2020

Sociaal Domein

Na het transitiejaar 2015 is de gemeente Meerssen in 2016 verder gegaan met  de transformatieopgave in het sociaal domein. De cijfers van 2015 laten ook in Meerssen zien dat het budget niet helemaal is besteed. We verwachten echter dat vanaf 2018 tekorten ontstaan ten aanzien van de decentralisaties Wmo en Jeugd. Ook dan wil de gemeente Meerssen voldoende ondersteuning kunnen bieden aan de meest kwetsbare inwoners. Dus ook voor het sociaal domein wil het college van B&W een toekomstbestendige basis creëren en de koers vasthouden.

Vluchtelingen en Statushouders

De vluchtelingenproblematiek gaat ook niet aan Meerssen voorbij. Van alle gemeenten in Nederland wordt een bijdrage hierin gevraagd. In Zuid-Limburg heeft de provincie hierbij de regie genomen. De gemeente Meerssen is echter beperkt in haar mogelijkheden. Vandaar dat voorgesteld wordt incidentele middelen te reserveren voor mogelijke kosten rondom de vluchtelingenproblematiek: voor crisisnoodopvang of een solidariteitsbijdrage en eventuele aankoop van woningen voor huisvesting van statushouders.

Strategische Personeelsplanning (SPP)

In oktober 2015 heeft de gemeenteraad de Strategische Personeelsplanning vastgesteld. Hierin werd voor 2016, 2017 en verder geld beschikbaar gesteld voor uitbreiden van formatie. Met deze uitbreiding van het aantal medewerkers kunnen we de dienstverlening aan onze burgers op peil houden en de verplichte wettelijke taken blijven uitvoeren. Met uitzondering van een bijstelling (1 fte minder) van de capaciteitsvraag in het ruimtelijke domein houdt het college onverkort vast aan de uitvoering van het SPP.

Plannen / projecten 2017

In 2017 komen een aantal plannen/projecten tot uitvoering: het nieuwe Kindcentrum Meerssen, de nieuwe gymzaal in Ulestraten, project Stella Maris College en project Sint Agnesplein-Pletsstraat (Centrumplan Bunde). Meer over deze en andere plannen leest u in de Gemeentebegroting 2017. In de Geulbode van 16 november verschijnen twee pagina's met begrotingsinformatie.

Behandeling Gemeentebegroting 2017

Tijdens de raadsadviesvergadering van woensdag 19 oktober wordt de begroting 2017 besproken. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum. Vervolgens zal de gemeenteraad de begroting bespreken en vaststellen tijdens de begrotingsvergadering op donderdag 3 november 2016, aanvang 9.00 uur in de onderwijslocatie aan de Proost de beaufortstraat 45 te Meerssen.

U kunt de Gemeentebegroting 2017 inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.