Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen staat komende jaren voor forse financiële opgave

Nieuwsbericht Gemeente Meerssen staat komende jaren voor forse financiële opgave

Gepubliceerd op: 12 juni 2020 15:30

De Gemeente Meerssen staat voor een forse financiële opgave om de meerjarenbegroting sluitend te maken. Voor de komende 4 jaar wordt namelijk een fors begrotingstekort verwacht. Dit tekort wordt beschreven in de Kadernota 2021-2024, die het college van B&W vandaag heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 9 juli bespreekt de gemeenteraad deze nota.

Tekorten

De Kadernota geeft een financiële raming van de inkomsten en uitgaven in meerjarenperspectief. Binnen deze financiële ruimte dient de meerjarenbegroting 2021-2024 te worden opgesteld. De begroting wordt vervolgens in het najaar ter bespreking en goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor de komende jaren wordt het volgende tekort verwacht:

  • 2021: € 687.000,-
  • 2022: € 1.035.000,-
  • 2023: € 1.015.000,-
  • 2024: € 846.000,-

Oorzaak

De meerjarige tekorten worden met name veroorzaakt door het ruimere budget dat noodzakelijk is voor het sociaal domein. In bovenstaande tekorten is nog geen rekening gehouden met de herverdeling van het gemeentefonds met ingang van 2022. Het gemeentefonds is de uitkering die elke gemeente jaarlijks ontvangt van de landelijke overheid om haar wettelijke taken uit te voeren. De herverdeling van deze gelden leidt ertoe dat de kleinere gemeenten erop achteruitgaan. Dit kan oplopen tot zo'n € 100,- per inwoner. Het exacte effect voor Meerssen is nog niet bekend.

Gevolgen

Ook zijn de financiële consequenties van de Coronacrisis nog niet meegenomen. De verwachting is dat als een compensatie van het rijk komt, deze niet 100% kostendekkend is. Voorop staat dat de meerjarenbegroting sluitend moet worden gemaakt. Dat kan alleen maar door ombuigingen (bezuinigingen c.q. lastenverzwaring voor inwoners) en/of door wijziging van eerder gemaakte beleidskeuzes. Daarvoor zijn in de Kadernota twee denkrichtingen aangegeven. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om daarover te besluiten.

Download hier de Kadernota