Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Gemeente Meerssen blijft repressief toezicht door provincie houden

Gepubliceerd op: 14 december 2018 10:50

Financiën
Op de website van regionale omroep L1 staat een artikel waarin wordt bericht dat de provincie Limburg de gemeente Meerssen onder strenger financieel toezicht gaat plaatsen. Het artikel - en zeker de titel - wekt de indruk dat de gemeente Meerssen door de provincie onder curatele wordt gesteld. Dat is echter niet het geval. Bij deze een nadere nuancering.

Toezichtsvormen

De Provincie Limburg beoordeelt eens in de vier jaar de financiële toestand van gemeenten door middel van een verdiepingsonderzoek en bepaalt aan de hand hiervan welk soort financieel toezicht een gemeente krijgt. Dit geldt voor alle gemeenten.

Er zijn twee vormen van toezicht: preventief toezicht en repressief toezicht. Bij repressief toezicht mag de gemeenteraad zelf begrotingswijzigingen vaststellen en worden deze pas achteraf door de provincie getoetst. Bij de zware variant - preventief toezicht - moet de gemeente vooraf toestemming aan de provincie vragen bij elke begrotingswijziging. Eigenlijk staat de gemeente dan onder een soort van curatele.

Financieel verdiepingsonderzoek

Uit het verdiepingsonderzoek eerder dit jaar kwam de provincie tot het oordeel dat voor de gemeente Meerssen een meerjarig repressief toezicht geldt, zij het onder twee voorwaarden: het wegenbeheersplan moet nog vóór eind 2018 geactualiseerd worden (is inmiddels gebeurd) én voor 1-1-2020 moet een financieel solide accommodatiebeleid met een realistisch meerjarenonderhoudsplan door de raad zijn vastgesteld.

Jaarlijkse beoordeling

Jaarlijks dient elke gemeente de begroting die door de raad is vastgesteld bij de provincie in te dienen. Dan beoordeelt de provincie opnieuw de financiële situatie.

Recent heeft de provincie per brief laten weten dat voor de gemeente Meerssen nog steeds repressief toezicht geldt. Echter, niet meerjarig, maar dit wordt jaarlijks bekeken - dus nu geldend voor het jaar 2019. De reden hiervoor is dat de begroting 2019-2022 (die in november door de raad is vastgesteld) in enkele jaren een tekort laat zien en dat er nog een aantal risico's in zitten. De provincie wil dus nu jaarlijks toetsen of Meerssen voor de lichtere toezichtvorm in aanmerking blijft. Op zich een volkomen begrijpelijk besluit van de provincie, dat ook al eerder met de wethouder financiën was besproken.

Samenvattend

Voor de gemeente Meerssen blijft repressief toezicht door de provincie - dus toetsing achteraf - gelden. Zij het niet meerjarig, maar wordt dit jaarlijks door de provincie beoordeeld.