Nieuwsbericht Financiën in balans, maar niet zonder zware offers

Publicatiedatum: 19 oktober 2015 14.05 uur

Wethouder Houben presenteert de eerste begroting sinds het sluiten van het coalitieakkoord 'Meerssen in Balans'. Belangrijkste opgave in dit akkoord is het op orde brengen van de gemeentelijke financiën.

Trendbreuk noodzakelijk

Om Meerssen structureel in balans te krijgen, is een trendbreuk noodzakelijk. Jaren van bezuinigingen lopen niet meer in de pas met het jarenlang mijden van inkomstenverhogende maatregelen. Ook het uitblijven van bepaalde pijnlijke besluiten noodzaken tot actie. Een trendbreuk die onvermijdelijk is om de financiële opgave, de decentralisatie van steeds meer Rijkstaken in combinatie met verder teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds op te kunnen vangen. Alleen dan kan het college van b&w een duurzaam sluitende begroting presenteren om de dienstverlening aan de burgers op niveau te houden. Dat betekent dat gemeentebestuur en inwoners in 2016 door een stevige, zure appel heen moeten bijten om de gemeente weer in haar kracht te zetten.

OZB: forse ingreep nodig

"En die appel is heel zuur", zegt wethouder Houben. "Concreet betekent dit dat voor het jaar 2016 bovenop de reguliere stijging van 4,5% het OZB tarief eigenaren woningen eenmalig met 31,5% moet stijgen. Voor eigenaren niet-woningen en gebruiker niet-woningen is dit 36,5%. Een zeer forse ingreep.

Gevolgen OZB-stijging in euro's

schema begroting

Inzetten positief saldo voor burgers, ondernemers en verenigingen

Door de grootste pijn meteen te nemen, ontstaat in 2016 wel een positief saldo. Het college van B&W wil dit saldo dan ook inzetten om daar waar de pijn het grootst is, terug te investeren in burgers, ondernemers en verenigingen.

Eerdere taakstellingen niet realistisch gebleken

In de eerder aan de gemeenteraad verzonden brandbrief/kaderbrief heeft het college moeten constateren dat een aantal taakstellingen uit 2015 niet realistisch bleken te zijn. Verder heeft de gemeente te maken met wegvallende rentebaten en een forse, structurele tegenvaller bij de MTB (mede als gevolg van Rijksbeleid).

Zorg en ondersteuning: niemand mag door het ijs zakken

Daarnaast staan de inkomsten onder druk, die de gemeente van het Rijk ontvangt voor de drie decentralisaties op het gebied van zorg, jeugdhulp en arbeidsparticipatie. Aangezien het college de begroting voor de drie decentralisaties budgettair-neutraal heeft opgesteld, zal het nog een flinke opgave zijn om met de beschikbare financiële middelen uit te komen. Immers: niemand mag door het ijs zakken.

Vaststelling begroting 2016: belangrijk besluit voor toekomst in balans

In meerjarig perspectief bezien, wordt het grootste tekort op de gemeentebegroting voorzien in 2017. Het college van b&w is van mening dat met het vaststellen van deze begroting een belangrijk besluit voor de toekomst van Meerssen wordt genomen. Het gemeentebestuur wil immers voorkomen dat de gemeente Meerssen onder preventief toezicht van de Provincie Limburg komt te staan. Wethouder Guido Houben: "Het behouden van onze zelfstandigheid als gemeente zou hierdoor ernstig onder druk komen te staan. Het strategisch personeelsplan en de daarmee verleende ontwikkelopdracht, zullen in ieder geval zorgdragen voor voldoende organisatiekracht om de dienstverlening op peil te houden en wettelijke taken te blijven uitvoeren. Efficiency, effectiviteit en klantgerichtheid zijn daarbij leidend. Een wezenlijke stap in het creëren van een duurzame balans tussen onze ambitie en de realisatie daarvan."

Meerjarenbegroting 2016-2019 in het kort:

Recapitulatie saldi begroting 2016-2019

schema begroting