Gemeente Meerssen | Donderdag 27 augustus: Themabijeenkomst ombuigingsmogelijkheden begroting 2021-2024

Nieuwsbericht Donderdag 27 augustus: Themabijeenkomst ombuigingsmogelijkheden begroting 2021-2024

Gepubliceerd op: 25 augustus 2020 10:10

vergadering
Donderdag 27 augustus a.s. vindt om 19.00 uur een digitale openbare themabijeenkomst van de gemeenteraad plaats waarin nader wordt ingegaan op de mogelijkheden tot ombuigingen om de meerjarenbegroting 2021-2024 sluitend te krijgen. U kunt deze bijeenkomst volgen via de livestream op deze website (zie button op de beginpagina)
.

Naar aanleiding van de Kadernota 2021-2024 heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020 een motie aangenomen om het proces richting regiegemeente voort te zetten. Het gevolg hiervan is dat er forse ombuigingen nodig zijn om te komen tot een sluitende begroting zoals in de Kadernota is aangegeven. Na 9 juli bleek dat de geraamde meerjarige tekorten nog aanmerkelijk groter zullen zijn als gevolg van de gedaalde leerlingenaantallen van het Stella Maris College. Hierdoor zal de uitkering uit het gemeentefonds lager uitvallen. Momenteel worden de volgende tekorten voorzien:

  • 2021: € 1.314.000,--
  • 2022: € 1.425.000,--
  • 2023: € 1.607.000,--
  • 2024: € 1.560.000,--

Ombuigingen om deze tekorten weg te werken, kunnen alleen via:

  • bezuinigingen, c.q. besparingen op de uitgaven, of
  • vergroting van de inkomsten (doorgaans via lastenverzwaring) of
  • een combinatie van beide.

Overzicht ombuigingsmogelijkheden

Het college zal tijdens de themabijeenkomst een overzicht presenteren en toelichten van alle ombuigingen die theoretisch en wettelijk mogelijk zijn. Bij deze ombuigingsmogelijkheden wordt nader ingegaan op de financiële effecten evenals de te verwachten maatschappelijke gevolgen. De totale jaarlijkse financiële effecten van alle ombuigingsmogelijkheden zullen groter zijn dan de geraamde jaarlijkse tekorten zodat de gemeenteraad voorkeuren kan aangeven met betrekking tot de ombuigingen.

Het college heeft een overzicht van de diverse ombuigingsmogelijkheden aan de gemeenteraad toegezonden. U kunt dit overzicht bekijken in het raadsinformatiesysteem op deze websiteDe voorkeuren en suggesties die tijdens de themabijeenkomst vanuit de gemeenteraad naar voren worden gebracht, dienen voor het college als input voor het maken van keuzes ten behoeve van het opstellen van de conceptbegroting 2021-2024.

Overzicht van ombuigingsmogelijkheden