Gemeente Meerssen | Dinsdag 14 februari: Themabijeenkomst Actualisatie Masterplan Centrum Meerssen

Nieuwsbericht Dinsdag 14 februari: Themabijeenkomst Actualisatie Masterplan Centrum Meerssen

Gepubliceerd op: 26 januari 2023 09:45

Centrumgebied Meerssen
Voor de uitvoering van het Centrumplan Kern Meerssen werd in 1997 een Masterplan vastgesteld. Inmiddels hebben we te maken met ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en gewijzigde consumptiepatronen. Daarom is een actualisatie van het Masterplan nodig. Dit Masterplan biedt dan tevens de integrale visie voor de toekomstige ontwikkelingen binnen het centrumgebied van Meerssen, waaronder de herinrichting van de Markt en de herontwikkeling van de locatie De Gansbeek-Beukeböschke.

Het gemeentebestuur heeft voor de actualisatie van het Masterplan opdracht gegeven aan bureau Mecanoo uit Delft onder de creatieve leiding van toparchitecte Francine Houben. Op woensdag 7 december 2022 heeft in De Stip een meedenkbijeenkomst plaatsgevonden. Mensen uit de verschillende doelgroepen konden aan de hand van drie scenario's (denkrichtingen) over de toekomst van het centrumgebied meedenken.

Voorkeursscenario

De ideeën die tijdens deze meedenkbijeenkomst naar voren kwamen, zijn samen met de suggesties uit andere meedenktrajecten, input geweest voor de uitwerking van een voorkeursscenario. Het voorkeursscenario werd op woensdag 11 januari 2023 tijdens een openbare themabijeenkomst besproken met de gemeenteraad.

Hoe verder

Themabijeenkomsten gemeenteraad dinsdag 14 februari

Het concept voor het Masterplan voor het centrumgebied van Meerssen wordt dinsdag 14 februari 2023 tijdens een openbare themabijeenkomst aan de gemeenteraad gepresenteerd door de projectleider van het bureau Mecanoo, Anne marie van der Weide en de creatief directeur van Mecanoo, Francine Houben. De opmerkingen die tijdens de themabijeenkomst van 11 januari zijn ingebracht en alle andere ingekomen reacties zijn hierin meegenomen. De themabijeenkomst begint om 19.00 uur. Je kunt de bijeenkomst volgen via de livestream op op www.meerssen.nl.

Internetconsultatie en presentatie Erfgoedhuis

Na de openbare themabijeenkomst van dinsdag 14 februari kunnen inwoners en ondernemers via de gemeentelijke website reageren op het concept-masterplan. Gelijktijdig aan de consultatieronde via internet is een presentatie van het Masterplan te bezichtigen in het Erfgoedhuis. Op die manier kunnen ook mensen zonder internet het concept-Masterplan bekijken en hierop (schriftelijk) reageren. Na de laatste aanpassingen wordt het uiteindelijke Masterplan op donderdag 13 april 2023 voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Uitvoering plannen

Nadat het geactualiseerde Masterplan is vastgesteld door de gemeenteraad, worden de plannen voor de herinrichting van de Markt en de herontwikkeling van de locatie De Gansbeek-Beukeböschke verder uitgewerkt. Uiteraard betrekken we omwonenden en andere stakeholders hierbij. We verwachten dat we in 2024 de nieuwe inrichting van de Markt kunnen realiseren en kunnen starten met de bouw van de woningen bij De Gansbeek-Beukeböschke. In de voormalige basisschool zijn nu tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest. Zodra het gebouw vrijkomt, wordt dit gesloopt.