Gemeente Meerssen | Digitale raadsadviesvergaderingen 1 en 2 juni

Nieuwsbericht Digitale raadsadviesvergaderingen 1 en 2 juni

Gepubliceerd op: 21 mei 2021 11:50

Voorzittershamer
Op dinsdag 1 juni en woensdag 2 juni 2021 vinden er digitale raadsadviesvergaderingen plaats. 
Aanvang 19.00 uur. U kunt deze vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 17 juni 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering dinsdag 1 juni 2021

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 28-04-2021 en 29-04-2021
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel Begroting 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel inzake advies zendtijdtoewijzing Lokale Omroep Meer Vandaag
 • Raadsvoorstel Beleidsplan ICT 2021-2025 (ICT Nota 2021-2025)
 • Raadsvoorstel Jaarverslag 2020, Begroting 2021-1, Begroting 2022 & Meerjarenperspectief 2023-2025 en Uitgangspuntennotitie 2021- en 2022
 • Raadsvoorstel Begroting 2022 GGD Zuid-Limburg
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 2 juni 2021

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergaderingen d.d. 28-04-2021 en 29-04-2021
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Raadsvoorstel Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 GR Geul en Maas
 • Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 en Ontwerpbegroting 2022 RUD Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel Vaststelling regionale Energiestrategie Zuid-Limburg 1.0
 • Raadsvoorstel Grenscorrectie Meerssen-Beek
 • Raadsvoorstel Beleidsplan openbare verlichting 2021-2030
 • Raadsvoorstel Vaststelling Woonvisie leefbare en vitale kernen
 • Raadsvoorstel inzake het eenmalig beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage in de ombouw van de St. Agneskerk te Bunde tot een multifunctioneel centrum
 • Raadsvoorstel Algemene subsidieverordening Meerssen 2021
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op deze website

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl