Nieuwsbericht De toekomst van de gemeente Meerssen - Gemeentebestuur kiest voor een onafhankelijk onderzoek

Publicatiedatum: 17 januari 2017 14.10 uur

Tijdens de raadsvergadering van 12 januari is de gemeenteraad met elkaar in gesprek gegaan over het onderwerp 'samenwerking'. De raad was het unaniem eens dat er een gedegen onafhankelijk onderzoek moet komen. Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht of de gemeente Meerssen een zelfstandige gemeente kan blijven met een (intensievere) samenwerking met een of meer andere gemeenten of dat een fusie/herindeling noodzakelijk is.

Wat onderzoeken we dan?

Tijdens het onderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken of de financiën op orde zijn, of de organisatie op orde is voor de uitvoering van de reguliere taken en of de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) goed voorbereid is op allerlei (wettelijke) ontwikkelingen en de realisatie van bestuurlijke ambities (bestaande en nieuwe). Wat zijn de sterke en zwakke punten van onze gemeente, welke kansen heeft de gemeente en aan welke bedreigingen worden we blootgesteld?

Wie voert het onderzoek uit?

Een onafhankelijk extern onderzoeksbureau zal het onderzoek gaan uitvoeren. Een begeleidingsgroep 'Onderzoek gemeentelijke samenwerking' van de gemeenteraad geeft vooraf de kaders aan voor de onderzoeksopdracht. Het college legt op basis hiervan een voorstel ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De begeleidingsgroep heeft een adviserende functie tijdens het onderzoeksproces. Van elke fractie neemt één raadslid zitting in de begeleidingsgroep. De burgemeester maakt als portefeuillehouder Bestuurlijke Samenwerking deel uit van deze groep.

Bij het onderzoek zullen ook de inwoners, ondernemers, instellingen en organisaties in onze gemeente nadrukkelijk worden betrokken.

Planning

De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken het onderzoek vóór het zomerreces 2017 af te ronden.

Wij houden u op de hoogte!

Bekijk hier de gezamenlijke motie 'Onderzoek verdergaande gemeentelijke samenwerking'

-----------------------------------------------------------------------------------------

In vogelvlucht: wat ging hieraan vooraf ...

Op 4 juni 2016 brengen de colleges van B&W van Meerssen en Valkenburg een verklaring uit dat ze samen een verkenning gaan uitvoeren hoe het bestuurlijke landschap er in de toekomst het beste kan uitzien. Zij nodigden gemeenten in de regio uit zich aan te sluiten. Maastricht gaf hier als enige gemeente gehoor aan. Naar aanleiding van bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg (o.a. verklaring Meerssen/Valkenburg) voert gedeputeerde Koopmans in de zomer 2016 gesprekken met alle Zuid-Limburgse colleges. Tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2016 informeert burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz de raad dat er een themabijeenkomst voor de raad komt over het onderwerp 'Samenwerking' op 14 september 2016. Tijdens de bijeenkomst neemt professor dr. Joop van den Berg de raad mee in alle ins-and-outs rond het thema.

Op 25 oktober 2016 stelt Gedeputeerde Staten het rapport 'Besturen blijft vooruitzien' vast. Hierin geven zij een analyse van de bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg. Ze stellen o.a. dat zij het initiatief nemen samen met Meerssen, Valkenburg en Maastricht een pre-informatiefase te starten: de eerste stap is een sterkte/zwakteanalyse.

Op 3 november 2016 neemt de gemeenteraad een motie aan waarin de raad het college vraagt een aantal zaken naar voren te brengen bij de provincie. Zo wil de raad o.a. kenbaar maken dat de door de provincie beoogde samenwerkingscombinatie Meerssen-Valkenburg-Maastricht voor de raad zeker niet de enige optie is. Andere gemeenten kunnen ook nog steeds aanhaken. De raad wil ook weten hoe de gemeenteraad en burgers worden betrokken in het proces.

Op 6 december 2016 spreken de burgemeesters van de drie gemeenten en gedeputeerde Koopmans met elkaar. Tijdens dit overleg stelde onze burgemeester de motie van de raad van 3 november 2016 aan de orde. Er wordt afgesproken dat de drie gemeenteraden worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 5 januari 2017 in het provinciehuis. Ze buigen zich dan over een sterkte/zwakteanalyse en de onderzoeksopdracht. Op 14 december 2016 laat de gemeente Valkenburg echter weten niet deel te nemen aan de bijeenkomst. Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2016 besluit de raad van Meerssen dat zij éérst op 12 januari 2017 als raad met elkaar in gesprek wil gaan over het onderwerp samenwerking.

Uitgebreide terugblik? Lees de nieuwsbericht van 9 december 2016 en 16 december 2016