Nieuwsbericht Concept-agenda raadsvergadering 6 juli 2017

Publicatiedatum: 16 juni 2017 13.40 uur

Voorzittershamer
Op donderdag 6 juli 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

Let op: vanwege het korte tijdsbestek tussen de raadsadviesvergadering (28 juni) en de raadsvergadering (6 juli) wordt de concept-agenda voor de raadsvergadering nu al gepubliceerd. Dit onder voorbehoud van het Presidium (d.d. 3 juli 2017).

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering¬†8 juni 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Werkplan Stichting Duurzaam Meerssen
 • Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas: ontwerpbegroting 2018 en jaarrekening 2016
 • Vaststelling programmarekening 2016
 • Bestemming voordelig resultaat van de rekening baten en lasten 2016
 • Kaderbrief begroting 2018-2021
 • 1e bestuursrapportage 2017

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl