Nieuwsbericht Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht zoekt commissielid en plaatsvervangend commissielid omwonenden

Publicatiedatum: 10 april 2018 10.45 uur

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht heeft een vacature voor:

een commissielid en een plaatsvervangend commissielid omwonenden luchthaven Maastricht

Ingevolge de Wet luchtvaart heeft de minister van Infrastructuur en Milieu voor de luchthaven Maastricht de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht ingesteld. Deze Commissie Regionaal Overleg heeft tot taak om door overleg tussen de diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen. Het gaat daarbij om alle belangen (zoals milieu, economische en ruimtelijke belangen).

Naast omwonenden hebben in de commissie verder zitting Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beek, Meerssen en Maastricht, Gedeputeerde Staten van Limburg, Maastricht Aachen Airport, Luchtverkeersleiding Nederland, Milieufederatie Limburg, Bedrijvenplatform MAA en General Aviation/kleine luchtvaart op MAA. De commissie staat onder leiding van een onafhankelijke, door de minister van Infrastructuur en Waterstaat benoemde, voorzitter.

Wij zijn op zoek naar een lid en een plaatsvervangend lid omwonenden luchthaven die

  • Betrokkenheid bij luchtvaart en de luchthaven Maastricht heeft;
  • Samenwerkingsgericht is;
  • Affiniteit heeft met het voeren van overleg in een politieke en/of bestuurlijke omgeving;
  • Over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden beschikt.

U bent in de gelegenheid om als lid en als plaatsvervangend lid omwonenden luchthaven aan de commissievergadering deel te nemen.
De benoeming geschiedt door de voorzitter op basis van een selectieprocedure. U wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaren en kunt daarna nog eenmaal voor maximaal eenzelfde periode worden herbenoemd.
Voor elke commissievergadering die u bijwoont ontvangt u een vergoeding van € 105,-

Inlichtingen

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer Hub Meijers, tel 06-55814083, of de secretaris, de heer Peter Simons, tel 06-29543601.

Sollicitaties

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae, voor 1 mei 2018 per email sturen aan: pjh.simons@prvlimburg.nl
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u voor 1 mei 2018 ook richten aan:

Secretaris Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht
De heer P. Simons
Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht