Gemeente Meerssen | Brief aan verenigingen over verzekeringsproducten

Nieuwsbericht Brief aan verenigingen over verzekeringsproducten

Gepubliceerd op: 30 maart 2021 09:50

verzekeringen
De gemeente Meerssen heeft een rijk verenigingsleven. Dit gaat gepaard met de inzet van veel vrijwilligers. Van hen kan niet worden verwacht dat ze alle noodzakelijke kennis in huis hebben op het gebied van verzekeringen. Hierdoor kan het gebeuren dat (het bestuur van) een vereniging een risico loopt, omdat de benodigde verzekeringsproducten niet compleet zijn. De gemeente Meerssen heeft in een brief aan de verenigingen aandacht hiervoor gevraagd. 

Risico's

Een vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Hierdoor lopen verenigingen ook financiële risico's. Bijvoorbeeld wanneer de vereniging de wet overtreedt of volgens de wet aansprakelijk is voor de schade van een ander. Ook kan er door (een van) de bestuursleden financieel wanbeleid gevoerd worden. Hierop kunnen andere bestuursleden worden aangesproken. De vereniging kan zelf schade oplopen, bijvoorbeeld door brand in het clubhuis. Een groot aantal van deze risico's is verzekerbaar. Daarom is het voor elk bestuur verstandig de risico's voor de eigen situatie goed in kaart te brengen en deze zo mogelijk af te dekken met een verzekering.

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Stap 1: Breng de risico's van de vereniging in kaart.
Stap 2: Bepaal of de continuïteit van de vereniging in gevaar komt als het risico speelt.
Stap 3: Met welke verzekeringen kunnen de risico's worden afgedekt?
Stap 4: Maak een offertevergelijking en sluit de meest passende verzekering af.
Stap 5: Zorg voor de interne organisatie: wie is verantwoordelijk voor (het op orde houden van) de portefeuille?

De continuïteit van de vereniging komt in gevaar bij risico's zoals de aansprakelijkheid van de vereniging jegens derden, schade aan de gebouwen of inventaris en de gevolgschade die hieruit voortkomt.

Alles op een rijtje

In onderstaand schema vindt u een overzicht van de risico's, de gevaren en een mogelijke verzekering.

Verzekeringen

Meer informatie

Wilt u weten wat een geschikte dekking is voor uw vereniging om te zorgen dat risico's voldoende zijn afgedekt? Dan kunt u bij verschillende organisaties informatie opvragen. Bij de overkoepelende bond waar u mogelijk bij aangesloten bent, kunt u vragen of er collectieve verzekeringen bestaan. Daarnaast kunt u een assurantietussenpersoon vragen om uw risico's en de bijbehorende verzekeringen door te nemen.