Gemeente Meerssen | Begroting Gemeente Meerssen 2021

Nieuwsbericht Begroting Gemeente Meerssen 2021

Gepubliceerd op: 24 november 2020 12:00

Begrotingspagina's

Begrotingspagina uit Weekblad de Geulbode van 25-11-2020

Op 11 en 12 november vond de (digitale) begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. De financiële situatie van onze gemeente vroeg om een aantal weloverwogen keuzes om de begroting meerjarig sluitend te houden. Wij willen onze gemeente niet 'kapot bezuinigen'. We gaan niet snijden in voorzieningen die ons sociale weefsel hard zouden treffen en er komen nauwelijks extra lastenverzwaringen. Doordachte keuzes zorgden uiteindelijk voor een sluitende gemeentebegroting, die voor rustiger vaarwater moet zorgen.

Toekomst Gemeente Meerssen

Onlangs ontstond er een koerswijziging voor de toekomst van onze gemeente. Afgelopen twee jaar werd gewerkt aan de voorbereiding van een regie-organisatie met gemeente Maastricht. Dit werd stopgezet. Dat betekent dat de toekomst van onze gemeente opnieuw moet worden bepaald. Want nog steeds geldt: "Niets doen, is geen optie!" Hierbij willen we breed draagvlak creëren bij zowel gemeenteraad als gemeenschap. Geen enkele oplossingsrichting wordt uitgesloten. Eind 2021 moeten de mogelijke scenario's zijn uitgewerkt, zodat burgers en politieke partijen in 2022 bij de Gemeenteraadsverkiezingen een duidelijke positie kunnen innemen.

Investeren in de gemeentelijke organisatie

Dit nieuwe toekomstperspectief werkt ook door naar de ambtelijke organisatie. Deze verdient een impuls. De hoge werkdruk, het grote aantal vacatures en de uitbreiding van het takenpakket vragen om deze impuls. Het niet doorgaan van de regie-organisatie levert jaarlijks een vrijgevallen bedrag op van € 700.000 (2021: € 350.000). Om de ambtelijke organisatie een boost te geven, starten we het project 'Revitalisering Organisatie Gemeente Meerssen'. Hiervoor worden in 2021 en 2022 € 850.000 aan incidentele middelen ingezet om de organisatie te stabiliseren en versterken. Deze gelden worden ingezet voor inhuur van tijdelijk personeel en voor onderzoek naar en het voorbereiden van de strategische personeelsstructuur van de gemeente Meerssen op de langere termijn. Tevens zijn deze gelden bestemd voor het inzetten voor het nog op te stellen plan ter versterking van de organisatiestructuur.

Geen extra OZB-verhoging

Er komt geen extra verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB). De OZB wordt verhoogd met 4,5%. Dit was vorig jaar al in de begroting opgenomen.

Verhoging hondenbelasting, parkeertarieven, bouwleges

Toch ontkomen wij er niet aan enkele gemeentelijke belastingen te verhogen. Daarbij is gekeken naar de tarieven van omliggende gemeenten. Meer hierover leest u in het hoofdstuk 'Gemeentelijke belastingen'. De bouwleges stijgen van 4% naar 4,5% van de bouwsom.

Meevaller

Er is ook een meevaller: de gemeente Meerssen ontvangt namelijk de komende jaren meer geld van het Rijk: oplopend van € 360.000 in 2021 tot € 540.000 in 2024.

Minder wethouders

Het aantal wethouders is teruggebracht van 3,2 naar 2 fte. Hiermee besparen we op de bestuurskosten. 

Infographics inkomsten-Uitgaven

Wat kunt u nog meer verwachten in 2021 ...

Coronavirus

Het coronavirus houdt de wereld al meer dan acht maanden in zijn greep. We moeten volhouden, want het einde is nog niet in zicht. Daar hebben we elkaar hard bij nodig. Met aandacht voor elkaar komen we samen door deze moeilijke tijd heen.

Horecaondernemers hebben zwaar te lijden onder de coronamaatregelen De gemeenteraad besloot tijdens de begrotingsvergadering dat de financiële bijdrage voor het aanleggen en inrichten van winterterrassen voor de hele gemeente gaat gelden (dus niet alleen voor de Markt in Meerssen). De bijdrage bedraagt maximaal 25% van de kosten met een maximum van € 3000 per ondernemer.

Ook steeds meer verenigingen, stichtingen en gemeenschapshuizen komen in zwaar weer terecht. Het college van B&W bereidt op verzoek van de gemeenteraad een overbruggingsregeling voor om hun de helpende hand te bieden en te behoeden voor een faillissement.

Sociaal Domein

In het sociaal domein kregen gemeenten de laatste jaren vanuit het Rijk steeds meer taken en steeds minder geld erbij. Daarom moest er steeds geld bij. Om ervoor te zorgen dat de gevolgen voor onze inwoners zo klein mogelijk zijn, realiseren we dit door nog efficiënter te werken, concretere doelen en betere monitoring. Wij werken intensief samen met de gemeente Maastricht en volgen de keuzes binnen die gemeente. Uiteraard met de mogelijkheid om een eigen invulling te geven aan bepaalde zaken.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Samen met de Adviesraad Sociaal Domein legden we in 2020 een goede basis voor een actieplan om toe te groeien naar een Dementievriendelijk Meerssen. Deze groei gaat in 2021 hand in hand met het meer benutten van de huiskamers. Deze zijn opgebouwd door vrijwilligers. Daarnaast gaan we als proef, een laagdrempelige ontmoetingsplek aanbieden voor mensen die een beetje ondersteuning nodig hebben. Daar kunnen ook mantelzorgers naar toe, samen met hun naasten die zij ondersteunen. Zij kunnen hier ontspannen en andere mantelzorgers ontmoeten.

Jeugdhulp

Sinds 2017 is de Praktijkondersteuner Jeugd aan de slag in onze gemeente. Deze praktijkondersteuner ondersteunt huisartsen bij de zorg aan kinderen en jongeren van 0-19 jaar. Kinderen en jongeren met klachten en problemen worden zo sneller en beter geholpen. 70% van de jeugdigen is na een korte behandeling door de praktijkondersteuner voldoende geholpen. Als er meer hulp nodig is, verwijst de praktijkondersteuner de cliënt door naar specialistische zorg. Vanwege de positieve resultaten van de inzet van de praktijkondersteuner breiden we deze in 2021 uit.

Volksgezondheid

Zuid-Limburg is volop in actie om een gezonde regio te worden. We werken samen aan het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van onze kinderen. Komend jaar gaan we verder met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). In 2021 staat het stimuleren van bewegen centraal.

Logopedie

Door bezuinigingen stopt de gemeente vanaf schooljaar 2021-2022 met het aanbieden van preventieve logopedie. De specialistische screening en observatie vervalt in de peuteropvang en in groep 1/2 van de basisschool. Hiermee konden we vroegtijdig taal-spraakproblemen opsporen.

Werk & Inkomen

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) is onze regionale sociale dienst. Vanaf 2021 neemt de gemeente Meerssen niet meer deel aan specifieke re-integratieprojecten van de sociale dienst voor de doelgroepen jongeren, ouderen en statushouder. Uiteraard blijven deze doelgroepen wel aanspraak maken op alle reguliere re-integratievoorzieningen (bijv. participatieplaatsen, detacheringsfaciliteiten, buurtteam, scholing etc).

Armoedebeleid

Heeft u financiële problemen of dreigt u hierin terecht te komen? De gemeente heeft regelingen en voorzieningen om mensen in een financieel krappe situatie te helpen. Vanaf 2021 verstrekken we geen tegemoetkoming meer in de premie voor de aanvullende zorgverzekering. Alle overige minimaregelingen blijven ongewijzigd.

Nieuwe Wet inburgering

De ingangsdatum van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. In het nieuwe inburgeringsstelsel zorgen gemeenten ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Meedoen is de beste weg naar een succesvolle inburgering. Komend jaar gebruiken we om de invoering van deze wet zorgvuldig voor te bereiden. We werken hierbij samen met de gemeenten in Maastricht-Heuvelland, de regionale sociale dienst en lokale partners.

Integraal huisvestingsplan basisonderwijs

Komend jaar maken we een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het basisonderwijs. Dit plan brengt actuele en toekomstige huisvestingsopgaven voor basisscholen in beeld. Aan de hand van het plan kunnen we beter anticiperen en strategische keuzes maken voor de toekomst. Schoolbestuur Stichting Kom Leren vroeg voor openbare Daltonschool De Bundeling nieuwbouw aan.

Stella Maris College

Het Stella Maris College is verbouwd om ruimte te maken voor de vmbo-leerlingen van de locatie Valkenburg. Dit is mede gefinancierd door de gemeente. De unilocatie voor vmbo-havo-vwo is vanaf schooljaar 2021-2022 een feit. De laatste groep leerlingen komt dan uit Valkenburg naar de locatie Meerssen.

Toerisme, kunst en cultuur

De gemeente Meerssen zet in op het vermarkten van natuur, cultuur en erfgoed. Dit draagt bij aan het positieve imago van Meerssen, de leefbaarheid en de lokale economie. In 2020 kreeg de gemeente Meerssen het predicaat 'Green Destination'. Met dit predicaat promoten we de natuur, duurzaamheid en het unieke culturele karakter van Meerssen. In 2021 kijken we in hoeverre we dit predicaat verder kunnen uitwerken.

Komend jaar passen we ook de kunst- en wandelroutes aan, zodat mensen ze ook digitaal kunnen raadplegen. De wandelroutes komen bovendien in het digitaal wandelknooppuntensysteem. Het rijke Romeinse verleden van Meerssen promoten we door meer producten te ontwikkelen rond de Via Belgica (www.viabelgica.nl).

Sport

We willen een gevarieerd aanbod aan sportaccommodaties in stand houden. Privatisering behoort hierbij tot de mogelijkheden. Daarnaast willen we mensen aan het bewegen en sporten krijgen. Dit doen we o.a. door de inzet van een combinatiefunctionaris sport en bewegen. Hij gaat zich de komende tijd inzetten om iedereen, jong en oud, met en zonder beperking een kans te geven op een gezonde en vitale leefstijl. Bewegen is gezond, zorgt voor plezier en draagt bij aan (talent)ontwikkeling en ontmoeting.

Lokale omroep

Het is ook belangrijk een goed functionerende lokale omroep te hebben in onze gemeente. De gemeente ondersteunt lokale omroep Meer Vandaag dan ook financieel. In 2021 besteden we tevens aandacht aan advisering over de zendmachtiging. Dat gebeurt een keer in de vijf jaar.

Subsidies

Het subsidiebeleid is geëvalueerd. In 2021 maakt de gemeente Meerssen een nieuwe subsidieverordening en bijbehorende beleidsregels. De beleidsaanbevelingen uit de evaluatie nemen we hierin mee. Door het inzetten van de Waarderings- en Stimuleringssubsidie zorgen we voor krachtige en toekomstbestendige vrijwilligersorganisaties.

Veiligheid

In 2021 krijgt ook de impact van het coronavirus aandacht. Andere belangrijke doelen in 2021 zijn het waarborgen van het gevoel van fysieke en sociale veiligheid en het voorkomen van ondermijnende activiteiten. Ondermijning betekent grofweg dat de onderwereld en de bovenwereld zich vermengen. In 2021 gaan we allerlei acties oppakken, zoals het uitvoeren van integrale controles op vakantieparken en bedrijventerreinen. Daarnaast pakken we drugsoverlast, drugshandel en -productie verder aan. Verder krijgt ook de aanpak van overlast de nodige aandacht, waaronder verkeersoverlast, woonoverlast en jeugdoverlast.

Energietransitie

Als uitwerking van de internationale afspraken van de klimaattop van Parijs en het nationale klimaatakkoord heeft de gemeente in 2021 de volgende belangrijke opgaven: de Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte. In het kader van de RES moeten we samen met de regio Zuid-Limburg het bod vaststellen, waarin we aangegeven wat de mogelijkheden zijn om in de regio op grote schaal duurzame elektriciteit (wind en zon) op te wekken. Afgelopen september startte de maatschappelijke ronde in het kader van de RES. Alle huishoudens in de gemeente ontvangen deze week een brief met uitnodiging om deel te nemen aan een enquête over de energietransitie. Naast de RES moet eind 2021 ook de Transitievisie Warmte worden vastgesteld, waarin de gemeente per buurt aangeeft wat de alternatieven voor aardgas zijn. De eigenaren van woningen en bedrijfspanden kunnen dan de verduurzaming van hun vastgoed hierop afstemmen.

Bezuiniging op wegenonderhoud en groen

We bezuinigen op het onderhoud van wegen op plaatsen waar dit minder risicovol is en het groenonderhoud.

Duurzaamheid & geluidsmeetpunten

De subsidie aan Stichting Duurzaam Meerssen vervalt en de geluidsmeetpunten rond de luchthaven worden niet door de gemeente aangelegd.

Omgevingswet

Op 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Met deze wet wil de overheid regels voor de fysieke leefomgeving en ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en eenvoudiger maken. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De nieuwe wetgeving brengt veel veranderingen voor gemeenten met zich mee. We ontwikkelen ook een aantal nieuwe beleidsinstrumenten. Een gemeentedekkend Omgevingsplan vervangt straks het bestemmingsplan Buitengebied en de Beheersverordening Kernen. Hiervoor hebben we nog tot 2034 de tijd.

De gemeente Meerssen werkt op een aantal onderdelen samen met de gemeente Maastricht, o.a. het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Via dit loket kan iedereen die plannen heeft met of belangen heeft bij een bepaalde locatie snel zien wat er wel en niet mag. Voor aanvragers biedt dit sneller inzicht of een vergunning nodig is en waaraan die moet voldoen. En voor gemeenten geldt dat zij eenvoudiger toegang hebben tot alle benodigde informatie voor de afhandeling van een aanvraag.

Planontwikkeling centrumgebied kern Meerssen

Om het centrumgebied van Meerssen aantrekkelijk en vitaal te houden, pakken we verschillende zaken aan. De veranderende economie betekent een opgave voor de winkelstraten. Daarnaast vraagt de klimaatadaptatie (bijv. het voorkomen van wateroverlast door zware regenval) om een aanpak. Het autovrij maken van de Markt in Meerssen kwam door de coronacrisis in een stroomversnelling. In 2021 bereiden we de verdere plannen voor de inrichting van de Markt voor. Ook ontwikkelen we nieuwe plannen voor de locatie van de voormalige basisschool De Gansbeek.

Wateroverlast

Het beperken van de wateroverlast blijft een belangrijk aandachtspunt. In het kader van het project Water in Balans gaan we verder met de aanleg van regenwaterrioleringen en regenwaterbuffers. Door aparte regenwaterrioleringen aan te leggen, belasten we het 'gewone' vuilwaterriool minder bij zware neerslag en is er minder kans op wateroverlast. In 2021 is Meerssen-West aan de beurt. Ook in de Pastoor Halmansstraat in Ulestraten leggen we een regenwaterriool aan. In Ulestraten starten we bovendien met de voorbereiding voor de aanleg van een regenwaterriool en waterbuffer in de Dorpstraat en de aanleg van regenwaterbuffers in de buurt van de Sint Catharinastraat.

Daarnaast stimuleren we bewoners met de campagne Waterklaar ook zelf hun steentje bij te dragen. Zo zorgt de Stimuleringsregeling afkoppelen ervoor dat bewoners een subsidie kunnen ontvangen als ze zelf het regenwater op eigen terrein willen afkoppelen. Dat kan op allerlei manieren. Kijk maar eens op www.waterklaar.nl.

Woonbeleid

Medio 2021 komt er een nieuwe Woonvisie. In deze visie besteden we aandacht aan de woningbehoefte in onze gemeente en hoe we die (binnen de regionale afspraken) willen realiseren. Daarbij gaat het met name om levensloopgeschikte woningen, de verduurzaming van bestaande woningen, de beschikbaarheid van zowel (sociale) huur als koopwoningen voor starters en andere doelgroepen. In de Woonvisie komen ook zorgwoningen en nieuw te bouwen woningen aan de orde.

In de Regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg hebben we afspraken gemaakt om behoefte en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Deze vormt het kader voor onze Woonvisie. De Structuurvisie is geëvalueerd. De wijzigingen uit deze evaluatie nemen we mee in onze eigen Woonvisie. Daarnaast gaf de gemeenteraad bij het vaststellen van de begroting het college de opdracht de realisatie van nieuwe woninginitiatieven die aansluiten bij de behoefte te stimuleren door onder andere het invullen van leegstaande panden.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en het parkeerbeleid

In 2021 evalueert de gemeente Meerssen het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en stellen we het aangepaste plan opnieuw vast. De herziening van het parkeerbeleid halen we uit het GVVP en pakken we apart op. We proberen aan te sluiten bij het parkeerregime van de gemeente Maastricht, waarbij digitaal betalen het uitgangspunt is.

Sint Catharinastraat

Vooralsnog staat de start van de definitieve herinrichting van de Pastoor van Eijsstraat en een gedeelte van de Sint Catharinastraat gepland in 2021. Uiteraard is dit afhankelijk van de besluitvorming en het benodigde geld.

West-ontsluiting Ulestraten

Op dit moment onderzoekt de gemeente of een west-ontsluiting van Ulestraten de verkeersknelpunten in de kern kan oplossen. Dit onderzoek is voor de zomer van 2021 klaar. Hieruit volgen adviezen en mogelijke varianten voor het al dan niet realiseren van een west-ontsluiting. Deze worden beoordeeld en vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd.

Belastingen
Gemeentelijke belastingen

Onroerend zaakbelastingen (OZB)

Eigenaren van woningen, bedrijfspanden en gronden betalen onroerende zaakbelasting (OZB). Het OZB-tarief stijgt komend jaar met 4,5%.

Rioolrecht en afvalstoffenheffing

Eigenaren en gebruikers van panden die op het rioleringsstelsel zijn aangesloten, betalen rioolrecht. Daarnaast betalen eigenaren en gebruikers van panden afvalstoffenheffing. Voor beide heffingen geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan het de gemeente kost. De rioolheffing stijgt in 2021 met 3%. De afvalstoffenheffing stijgt in 2021 met ca 15%. Het tarief vastrecht voor een meerpersoonshuishouden wordt € 238. Voor een eenpersoonshuishouden € 220. De prijs van de Restzakken blijft hetzelfde (€ 1 voor een zak van 50 liter, € 0,50 voor een zak van 25 liter).

Hondenbelasting

Komend jaar stijgt de hondenbelasting. U betaalt in 2021 € 60 per hond (dit was € 52). Eigenaren van een kennel betalen 336 euro.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting stijgt van € 1,30 naar € 1,90 per persoon per nacht. Op verzoek van de gemeenteraad onderzoeken we in 2021 welke differentiatiemogelijkheden er zijn voor de toeristenbelasting.

Parkeertarieven

De parkeertarieven stijgen van € 0,70 naar € 0,90 voor het eerste uur, van € 0,80 naar € 1 voor het tweede uur en van € 2 naar € 2,50 voor elk volgend uur. De parkeervergunningen voor particulieren stijgen van € 60 naar € 75 per jaar. Voor ondernemers/werknemers van € 120 naar € 150.

Precariobelasting

Om ondernemers tegemoet te komen in deze moeilijke coronatijd is de geplande invoering van precariobelasting in 2021 doorgeschoven naar 2022.

 Aan de inhoud van deze begrotingspagina's kunt u geen rechten ontlenen