Nieuwsbericht Animatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

Publicatiedatum: 03 februari 2016 14.35 uur

De 18 gemeenten in de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. De Structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van Wonen in de regio Zuid-Limburg voor de komende 10 jaar. In deze animatie worden de visie en het doel helder en duidelijk toegelicht. 

Inspraak

De ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg ligt t/m 16 februari 2016 ter inzage. U kunt de ontwerp structuurvisie inzien via www.meerssen.nl. De papieren stukken liggen op afspraak te inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043). Gedurende deze termijn kunt u inspraakreacties indienen bij: het College van B&W van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoon 14 043.

Lees verder >>