Nieuwsbericht Agenda's raadsvergaderingen 28 juni en 5 juli 2018

Publicatiedatum: 26 juni 2018 11.20 uur

Voorzittershamer
Op donderdag 28 juni 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Voorstel inzake toelating en beëdiging burgerleden
 • Vaststelling concept-besluitenlijst vergadering 30 mei 2018
 • Lijst van ingekomen stukken Raad
 • Voorstel inzake benoeming voorzitters en plaatsvervangend voorzitters raadsadviesvergaderingen
 • Voorstel inzake Jaarverslag 2017 Rekenkamercommissie
 • Voorstel inzake GR Milieuparken Geul en Maas 2019-2020
 • Voorstel inzake Ontwerpbegroting 2019 en Jaarrekening 2017 GR Milieuparken Geul en Maas
 • Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen Kuilenstraat 60 Rothem
 • Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen en zienswijzennota Weerterhof
 • Voorstel inzake motie Rijwielpad Ulestraten-Meerssen
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsvergadering 5 juli 2018

Op donderdag 5 juli 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 28-06-2018
 • Voorstel inzake Vangnetregeling Participatiewet 2017
 • Vaststelling Programmarekening 2017
 • Bestemming voordelig resultaat van de rekening baten en lasten 2017
 • 1e bestuursrapportage 2018
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl