Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda's raadsvergadering 27 juni en 4 juli 2019

Gepubliceerd op: 20 juni 2019 09:20

Voorzittershamer
Agenda raadsvergadering 27 juni 2019

Op donderdag 27 juni 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergaderingen 22-05-2019 en 28-05-2019
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 07-06-2019)
 • Voorstel Wijziging benoeming lid Werkgeverscommissie
 • Voorstel Verplaatsen van raadsvergaderingen in de Proosdij
 • Voorstel Vaststellen Archiefverordening Meerssen 2019
 • Voorstel Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 GR Geul en Maas
 • Voorstel Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 van RUD Zuid Limburg
 • Voorstel Werkplan implementatie Omgevingswet
 • Voorstel Voorbereiding beleidsplan Energietransitie
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Agenda financiële raadsvergadering 4 juli 2019

Op donderdag 4 juli 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Voorstel Vaststellen Jaarrekening 2018 en bestemming resultaat 2018
 • Voorstel 1e bestuursrapportage 2019
 • Kaderbrief Meerjarenbegroting 2020-2023
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl