Gemeente Meerssen | Agenda's raadsadviesvergaderingen 6 en 7 oktober 2021

Nieuwsbericht Agenda's raadsadviesvergaderingen 6 en 7 oktober 2021

Gepubliceerd op: 24 september 2021 08:50

Raad
Op woensdag 6 oktober en donderdag 7 oktober 2021 vinden er digitale raadsadviesvergaderingen plaats. 
De vergaderingen beginnen om 19.00 uur. U kunt de raadsadviesvergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl. 

Livestream woensdag 6 oktober
Livestream donderdag 7 oktober 

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag 20 oktober 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 6 oktober 2021

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvatting raadsadviesvergadering van 16-09-2021
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Raadsvoorstel Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. drs. G. IJff
 • Raadsvoorstel vaststelling Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Meerssen 2021
 • Raadsvoorstel Verzoek de Kollekamp m.b.t. aankoop gemeenschapshuis door stichting
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende raadsvoorstellen kunt u bekijken in het raadsinformatiesysteem op deze website.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 7 oktober 2021

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvatting raadsadviesvergadering van 16-09-2021
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Raadsvoorstel tot weigeren verklaring van geen bedenkingen
 • Presentatie "integrale aanpak centrum Meerssen"
 • Raadsvoorstel Gebiedsontwikkeling vm. BS de Gansbeek en gymzaal Beukeböschke en omgeving
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende raadsvoorstellen kunt u bekijken in het raadsinformatiesysteem op deze website. 

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl