Nieuwsbericht Agenda's raadsadviesvergaderingen 23 en 24 mei 2017

Publicatiedatum: 12 mei 2017 11.00 uur

Op dinsdag 23 mei en woensdag 24 mei 2017 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Let op: In verband met Hemelvaart is RAVII verplaatst naar dinsdag 23 mei 2017.

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 8 juni 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering dinsdag 23 mei 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 6 april 2017
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie 'Implementatie Omgevingswet'
 • Presentatie GVVP en Parkeerbeleid
 • Concept-raadsvoorstel 17-Houben-05 Aanbieden door GR BsGW van kadernota 2018 en verzoek om zienswijzen kenbaar te maken m.b.t. de ontwerpbegroting 2018 en de ontwerp-meerjarenraming 2018-2022
 • Concept-raadsvoorstel 17-Houben-06 Budget voor uitvoering en advisering verkeerszaken
 • 17-Houben-07 Extra benodigde krediet voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw gymzaal Ulestraten
 • 17-Cortenraede-06 Uitvoeringsprogramma RivierPark Maasvallei fase 2
 • Overzichten moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 24 mei 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering  5 april 2017
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie Veiligheidsregio
 • Concept-raadsvoorstel 17-Burgemeester-04 Vaststellen Verordening nieuwe APV gemeente Meerssen 2017
 • Concept-raadsvoorstel 17-Burgemeester-09 Jaardocument (verslag en rekening) 2016 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel 17-Burgemeester-10 Begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel 17-VanRijswijk-01 Integraal huisvestingsplan primair onderwijs Meerssen 2017-2027 (IHP) actualisatie 2017
 • Concept-raadsvoorstel 17-VanRijswijk-02 Verordening cliëntparticipatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v.
 • Concept-raadsvoorstel 17-VanRijswijk-03 Jaarverslaggeving 2016, Begrotingswijziging 2017-1, begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021 van Omnibuzz
 • Concept-raadsvoorstel 17-VanRijswijk-04 Begroting 2018 GGD, 2e begrotingswijziging 2017 en jaarverslag 2016 van de GGD Zuid Limburg
 • Overzichten moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Raadpleeg de achterliggende stukken via het raadsinformatiesysteem (RIS)

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffier. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffier melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl