Nieuwsbericht Agenda's raadsadviesvergaderingen 21 en 22 september

Publicatiedatum: 13 september 2016 14.50 uur

Op woensdag 21 september en donderdag 22 september 2016 vinden openbare raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum (Markt 50, Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergaderingen vinden o.a. plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 6 oktober 2016. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 21 september 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 24-08-2016
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie stand van zaken 'Meer uit Meerssen halen, meer ruimte voor coulance'
 • Concept-Raadsvoorstel 16-VanRijswijk-14 - Kredietvotering voor de integrale aanpak van Kindcentrum Meerssen
 • Concept-Raadsvoorstel 16-VanRijswijk-15 - Kredietvotering unilocatie Stella Maris college
 • Concept-Raadsvoorstel 16-VanRijswijk-16 - subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022 inclusief bijbehorende Algemene Subsidieverordening gemeente Meerssen 2017
 • Concept-Raadsvoorstel 16-VanRijswijk-17 - Concept begroting 2017 & Meerjarenperspectief 2018-2020 doelgroepenvervoer
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Algemene Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 22 september 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 25-08-2016
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie 'Project leegstaande winkelpanden'
 • Concept-Raadsvoorstel 16-Cortenraede-08 - Gunning aanbesteding project leegstaande winkelpanden
 • Concept-Raadsvoorstel 16-Cortenraede-07 - Eindevaluatie plan van aanpak duurzaamheid
 • Concept-Raadsvoorstel 16-Houben-14 - Vaststelling bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport Businesspark AviationValley
 • Concept-Raadsvoorstel 16-Houben-15 - Vaststelling bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Algemene Rondvraag

De achterliggende raadsstukken kunt u inzien via het raadsinformatiesysteem op deze website.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl