Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda's Raadsadviesvergaderingen 15 en 16 mei 2019

Gepubliceerd op: 09 mei 2019 10:00

Voorzittershamer
Op woensdag 15 mei en donderdag 16 mei 2019 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. De raadsadviesvergadering van woensdag 15 mei begint om 19.00 uur. De raadsadviesvergadering van donderdag 16 mei start omstreeks 20.00 uur. Voorafgaande aan deze vergadering vindt namelijk eerst een openbare toelichting plaats op het rapport van de rekenkamercommissie.  Locatie: bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van dinsdag 28 mei 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 15 mei 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 11-04-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Begroting 2020 en eerste begrotingswijziging Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel GGD ZL: begroting 2020, meerjarenperspectief 2020-2023 en jaarverslag 2018
 • Concept-raadsvoorstel Omnibuzz: jaarrekening 2018, begroting 2019, begroting 2020 & meerjarenperspectief
 • Concept-raadsvoorstel Beleidsplan Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022 en notitie 'Meerssen voor de Jeugd'
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 16 mei 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 11-04-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel inzake extra financiële middelen t.b.v. de personele knelpunten en nieuw en/of intensivering beleid o.b.v. het bestuursakkoord
 • Concept-raadsvoorstel inzake het verplaatsen van raadsvergaderingen naar de Proosdij
 • Concept-raadsvoorstel deelname project Via Belgica 2019 e.v.
 • Concept-raadsvoorstel aanbieden door GR BsGW van de Kadernota 2020 en verzoek om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot de ontwerpbegroting 2020 en ontwerpmeerjarenraming 2020-2024
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende stukken van deze raadsadviesvergaderingen kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem op deze website.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl