Nieuwsbericht Agenda's raadsadviesvergaderingen 11 en 12 mei

Publicatiedatum: 28 april 2016 15.40 uur

Op woensdag 11 mei en donderdag 12 mei 2016 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. In verband met een presentatie begint de raadsadviesvergadering van woensdag 11 mei 2016 een uurtje vroeger, namelijk om 18.00 uur. De raadsadviesvergadering van donderdag 12 mei 2016 start op het reguliere tijdstip van 19.00 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum (Markt 50 Meerssen). U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen op de publieke tribune. 

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergaderingen vinden o.a. plaats ter voorbereiding van de raadsvergadering van 25 mei 2016. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 11 mei 2016

 • Presentatie Jeugdbeleid
 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 23 maart 2016
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Raadsvoorstel 16-Burgemeester-08 - Begroting 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Burgernet Limburg
 • Raadsvoorstel 16-Burgemeester-09 - Jaardocument 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Burgernet Limburg
 • Raadsvoorstel 16-VanRijswijk-07 - Advies lokale publieke media-instelling
 • Raadsvoorstel 16-VanRijswijk-08 - Jaarverslag Leerplicht en RMC 2014-2015, begroting 2016 en jaarrekening 2014
 • Raadvoorstel 16-VanRijswijk-09 - Beleid Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
 • Raadsvoorstel 16-VanRijswijk-10 - Begroting 2017 en jaarverslag 2015 GGD ZL
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 12 mei 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 24 maart 2016
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Raadsvoorstel 16-Houben-03 - Kadernota 2017, ontwerpbegroting 2017 en ontwerpmeerjarenraming 2017-2021 BsGW
 • Raadsvoorstel 16-Houben-04 - Vaststelling exploitatie/verhaalsovereenkomst en bestemmingsplan nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat Geulle
 • Raadsvoorstel 16-Houben- 05 - Centrumplan Ulestraten en gymzaal Ulestraten
 • Raadsvoorstel 16-Cortenraede-03 - Energieprojecten Ondersteuningsprogramma energie (Energieloket en Dubbel Duurzaam)
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen @meerssen.nl.

Vergaderstukken treft u aan in het Raadsinformatiesysteem