Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering woensdag 17 juni 2020

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering woensdag 17 juni 2020

Gepubliceerd op: 09 juni 2020 16:20

Raad
Op woensdag 17 juni 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. 
Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op deze website. 

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 19-05-2020/20-05-2020
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 29-05-2020)
 • Voorstel Vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2020
 • Voorstel Begroting 2021 GGD ZL en wijziging gemeenschappelijke regeling
 • Voorstel Bestuurlijk Convenant Meerssen-Maastricht in het kader van de mogelijke invoering van een regieorganisatie
 • Voorstel Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020
 • Voorstel beleid op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten (speelplekken) in de openbare ruimte in de gemeente Meerssen
 • Voorstel Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas: ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019
 • Voorstel Vaststelling Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg\
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl