Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering woensdag 16 en maandag 21 juni 2021

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering woensdag 16 en maandag 21 juni 2021

Gepubliceerd op: 09 juni 2021 09:55

hamer
Op woensdag 16 juni 2021 en maandag 21 juni 2021 vergadert de gemeenteraad digitaal. Gezien de vele agendapunten wordt de vergadering over twee avonden verdeeld.

De vergadering start op 16 juni 2021 om 19.00 uur en op 21 juni 2021 om 20.00 uur en is via de website van de gemeente Meerssen te volgen via de livestream.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 20-05--2021
 • Lijst ingekomen stukken raad datumversie 01-06-2021
 • Voorstel Benoeming plaatsvervangend voorzitter raadsadviesvergadering
 • Voorstel Benoeming en beëdiging plaatsvervangend griffier gemeente Meerssen
 • Voorstel Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Voorstel Begroting 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Voorstel inzake advies zendtijdtoewijzing Lokale Omroep Meer Vandaag
 • Voorstel Beleidsplan ICT 2021-2025 (ICT Nota 2021-2025)
 • Voorstel Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 GR Geul en Maas
 • Voorstel Jaarstukken 2020 en Ontwerpbegroting 2022 RUD Zuid-Limburg
 • Voorstel Vaststelling regionale Energiestrategie Zuid-Limburg 1.0
 • Voorstel Grenscorrectie Meerssen-Beek
 • Voorstel Beleidsplan openbare verlichting 2021-2030
 • Voorstel Vaststelling Woonvisie leefbare en vitale kernen
 • Voorstel 'Revitalisering organisatie gemeente Meerssen'
 • Voorstel Jaarverslag 2020, Begroting 2021-1, Begroting 2022 & Meerjarenperspectief 2023-2025 en Uitgangspuntennotitie 2021- en 2022 Omnibuzz
 • Voorstel Begroting 2022 GGD Zuid-Limburg
 • Voorstel Algemene subsidieverordening Meerssen 2021
 • Voorstel inzake het eenmalig beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage in de ombouw van de St. Agneskerk te Bunde tot een multifunctioneel centrum
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl