Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering woensdag 15 december 2021

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering woensdag 15 december 2021

Gepubliceerd op: 08 december 2021 10:45

Raad
Op woensdag 15 december 2021 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 08-11-2021 / 10-11-2021
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 25-11-2021)
 • Raadsvoorstel Verlenging ontheffingen vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. W.A.J. Kemp en wethouder dhr. P.H. Hovens
 • Raadsvoorstel Motie ondersteuning minima
 • Raadsvoorstel Verlenging samenwerkingsovereenkomst RivierPark Maasvallei na 31 mei 2022
 • Raadsvoorstel Voorlopige afrekening 2021 kosten Wateroverlast
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2022 met bijbehorende tarieventabel 2022
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening leges Meerssen 2022 met bijbehorende tarieventabel 2022
 • Raadsvoorstel diverse projecten Ulestraten
 • Raadsvoorstel realisatie regenwaterbuffer Aan de Pletsmolen te Meerssen
 • Raadsvoorstel vaststelling Transitievisie Warmte
 • Raadsvoorstel inzake beleid op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten (speelplekken) in de openbare ruimte in de gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel financiële gevolgen 2021 Corona
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel inzake eenmalige bijdrage herbouw kantine en twee kleedlokalen SV Meerssen
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl