Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 9 juli 2020 - 18.00 uur

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 9 juli 2020 - 18.00 uur

Gepubliceerd op: 07 juli 2020 10:00

Raad
Op donderdag 9 juli 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. 
De vergaderingen begint om 18.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op deze website. Indien nodig wordt de vergadering op maandag 13 juli 2020 om 19.00 uur voortgezet.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 17-06-2020/18-06-2020
  • Voorstel inzake 1e bestuursrapportage 2020
  • Voorstel Eindafrekening realisatie Kindcentrum De WereldSter
  • Voorstel vaststellen Jaarrekening 2019 en bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2019
  • Voorstel Kadernota 2021-2024
  • Voorstel doorontwikkeling en begrotingsbijstelling Wmo en Jeugd
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl