Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 8 juli 2021

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 8 juli 2021

Gepubliceerd op: 29 juni 2021 14:20

Raad
Op donderdag 8 juli 2021 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op deze website. 

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 16-06-2021 / 21-06-2021
  • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 21-06-2021)
  • Raadsvoorstel vaststellen Jaarrekening 2020 en bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2020
  • Raadsvoorstel inzake 1e Bestuursrapportage 2021
  • Raadsvoorstel Kaderbrief 2022-2025
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl